Гусятинська районна державна адміністрація
48201, смт.Гусятин, провулок Героїв Майдану, 1
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну

Про встановлення плати за землю на території Сидорівської сільської ради


 

 

УКРАЇНА

СИДОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

Гусятинського району Тернопільської області

 48208 с. Сидорів Гусятинського району Тернопільської області тел. 64 – 2- 32

                                                      Дванадцята  сесія

                                                         Сьоме скликання                                                                                                                                                                                                            

«30»  січня  2017року                                                          с. Сидорів

                                           РІШЕННЯ № 116

Про встановлення плати за землю                

в частині земельного податку

та затвердження Положення про                                                                                 земельний податок   на території                      

Сидорівської сільської ради     

        З метою забезпечення надходжень до бюджету за рахунок місцевих податків,  відповідно до Закону України від 20.12.2017 року № 1791-VIII ( Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпеченості надходжень у 2017 році), керуючись Податковим  кодексом України, Бюджетним кодексом України , ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та врахувавши  технічну документацію нормативної грошової оцінки земель с. Сидорів та с.Шидлівці,    сільська рада

                                                    В И Р І Ш И Л А :

 

1.     Затвердити Положення про  ставки земельного податку на території Сидорівської сільської ради згідно додатку № 1.

2.     Дане рішення підлягає оприлюдненню на сайті Гусятинської районної державної адміністрації  і набирає чинності з 01 січня 2017 року.

3.     Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань соціального –економічного розвитку, фінансів і бюджету.

 

     Сільський голова                                                    М.Л.Світловський

 

                                                                                                                            Додаток № 1

                                                                                                         до рішення сесії Сидорівської                                                                                                                   сільської ради №116  від              30.01.2017 року

 

                                                        ПОЛОЖЕННЯ

                                   про земельний податок

  1. Загальні положення.

Земельний податок встановлюється на підставі розділу ХІІІ  Податкового кодексу України (далі – ПКУ ).

  1. Платники земельного податку.

2.1.Платниками податку є:

2.1.1. власники земельних ділянок, земельних часток ( паїв );

2.1.2. землекористувачі.

3.  Обєкти оподаткування земельним податком.

3.1. Обєктами оподаткування земельним податком є:

3.1.1. земельні ділянки ,які перебувають у власності або користуванні;

3.1.2. земельні частки (паї),які перебувають у власності.

4.   База оподаткування земельним податком.

4.1. Базою оподаткування є:

4.1.1.норматина грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації,

         визначеного відповідно до порядку встановленого цим розділом.

      4.1.2.площа земельних ділянок, нормативна грошова оцінка яких не проведена.

  1. Оподаткування земельних ділянок, наданих на землях лісогосподарського при-

значення ( незалежно від місцезнаходження) земельним податком.

            5.1.Податок за лісові землі справляється як складова рентної плати, що визначається

податковим законодавством.

      5.2.Ставка земельного податку за 1 га землі не лісогосподарського призначення, які нада-

            ні у встановленому порядку та використовуються для потреб лісового господарства,

            встановлюються відповідно до ст..274 ПКУ.

  1. Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку

яких проведено ( незалежно від місця знаходження ).

      6.1.Ставка земельного податку за земельні ділянки нормативну грошову оцінку яких

            проведено, встановлюється у розмірі відсотків  від нормативної грошової оцінки : 

                                                            для фізичних осіб :

           - під житловою забудовою – 0,03 %;

           - для ведення особистого селянського господарства – 0,3 %;

           - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва ( пай) – 0,6%;

           - земельні ділянки, які використовуються в комерційних цілях – 3%;

           - інші земельні ділянки -3 %;

 

                                                         для юридичних осіб :

           - сільськогосподарські угіддя – 1%;

           - інші земельні ділянки – 1%;

           - земельні ділянки , які використовуються в комерційних цілях  - 3 %;        

      6.2.Ставка податку за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні

             субєктів господарювання ( крім державної та комунальної форм власності

            встановлюється у розмірі 6% від нормативно – грошової оцінки.

  1. Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів

Нормативну грошову оцінку яких не проведено.

      7.1.Ставка податку за земельні ділянки розташованих за межами населених пунктів вста-

            новлюється в розмірі 5% від  нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по

           області.

  1. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних та юридичних осіб

8.1.Звільнити від сплати земельного податку в межах граничних норм фізичні та

      юридичні особи за земельні ділянки відповідно до ст..281 та 282  ПКУ.

  1. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню.

9.1.Не сплачують земельний податок за земельні ділянки визначені ст. 283 ПКУ.

    10.   Податковий період плати за землю.

    10.1.Базовим податковим (звітним ) періодом для плати за землю є календарний рік.

    10.2.Базовий податковий (звітний) період починається з 1  січня і закінчується 31 грудня

            того ж року (для новостворених підприємств та організацій , а також у зв’язку із

            набуттям права власності та / або користування на нові земельні ділянки може бути

            меншим 12 місяців).

11.    Порядок обчислення,строк сплати та порядок подання звітності.

  Плата за землю зараховується до місцевого бюджету у порядку визначеному Бюджет-

  ним кодексом України.

  Інші положення, які не включені в дане положення про земельний податок  регулю-

  ються відповідно до ПКУ зі змінами та доповненнями.

12.    Орендна плата.

12.1.Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої

        земельної ділянки.

        Органи виконавчої влади та органи, які укладають місцевого самоврядування догово-

        ри оренди землі зобовязані до 1 лютого подавати органу державної податкової служ-

        би за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено до-

        говори оренди землі на поточний рік та інформувати відповідний орган державної по-

        даткової служби про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди

        землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися змі-

        ни.

12.2.Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

12.3.Обєктом оподаткування є земельна ділянка надана в оренду.

12.4.Розмір та умови внесення орендної плати встановлюється у договорі оренди між орен-

        додавцем (власником) і орендарем.

12.5.Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди , але не може бути меншою

        розміру земельного податку, встановленого для відповідної категорії земельних діля-

        нок  на відповідній території та не може перевищувати 12 відсотків нормативної гро-

        шової оцінки.

12.6.Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

12.7.Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок за-

        рахування її до бюджетів застосовується відповідно до вимог ст.. 285-287 цього роз-

        ділу.

13.    Індексація нормативної  грошової оцінки

13.1.Для визначення розміру податку та орендної плати використовується нормативна

грошова оцінка земельних ділянок.

    13.2.Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земель-

            них відносин за індексом споживчих цін за попередній рік, щороку розраховує вели-

            чину коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексуєть-

            ся нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених пунк-

            тів та інших земель не сільськогосподарського призначення за станом на 01 січня по-

            точного року.

    13.3.Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земель-

            них відносин не пізніше 15 січня поточного року забезпечують інформування цен-

            трального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну

            податкову і митну політику, власників землі та землекористувачів про щорічну інде-

            ксацію нормативної грошової оцінки земель.

 

Секретар сільської ради                                                 І.Т.Ковалик

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Інформаційні послуги