Підгаєцька районна державна адміністрація
48000, м.Підгайці, вул.Шевченка, 39
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну

Архівний відділ


Архівний відділ Підгаєцької районної державної адміністрації

 

Основні завдання

2.1.Основними завданнями відділу у сфері архівної справи, діловодства є:

- реалізація державної політики у галузі архівної справи та діловодства, здійснення управління архівною справою і діловодством на території району;

- координація діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, зокрема приватних архівних установ, заснованих фізичними особами та юридичними особами приватного права у питаннях архівної справи і діловодства;

- внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, ведення їх обліку, зберігання та використання відомостей, що в них містяться;

- здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства, забезпечення додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.

Функції

3.1.Відділ відповідно до покладених на нього завдань :

3.1.1. Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Укрдержархіву, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією.

3.1.2.   Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

3.1.3.    Здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень.

3.1.4. Аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у галузі архівної справи та діловодства у межах району та вживає заходів до усунення недоліків.

3.1.5 Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району.

3.1.6. Вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету.

3.1.7. Забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

3.1.8. Бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку.    3.1.9.   Розробляє   проекти   розпоряджень   голови   районної   державної

адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень.

3.1.10. Бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади.

3.1.11. Бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови   районної  державної  адміністрації,   проектів   нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи.

3.1.12. Бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради.

3.1.13. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами   інформаційні   та   аналітичні   матеріали   для   подання   голові

районної державної адміністрації.

3.1.14. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

3.1.15. Готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.

3.1.16. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.

3.1.17. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад.

3.1.18.Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є.

3.1.19. Постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень.

3.1.20. Контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади.

3.1.21. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.

3.1.22. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, а саме:

1) складання і за погодженням з державним архівом області подання для затвердження в установленому порядку проектів державних цільових програм, затвердження планів розвитку архівної справи в районі, забезпечення їх виконання;

2) забезпечення зберігання, обліку і охорони:

- документів Національного архівного фонду з різними носіями інформації, переданих відділу державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та об'єднаннями громадян, громадськими спілками, які діють (діяли) на території району;

- документів особового походження;

- друкованих, ілюстративних та інших матеріалів, що використовуються для довідково-інформаційної роботи;

- облікових документів і довідкового апарату до них;

3) організація роботи, пов'язаної з внесенням профільних документів до Національного архівного фонду або вилученням документів з нього незалежно від місця зберігання і форми власності на них;

4) проведення в установленому порядку обліку, обстеження та аналізу   діяльності   архівних   установ,   які   створені   на   території  району,

незалежно від форми власності та підпорядкування;

5) інформування державного архіву області про виявлення архівних документів, що не мають власника або власник яких невідомий, а також про здійснення продажу документів Національного архівного фонду з метою реалізації переважного права держави на їх придбання;

6) ведення обліку юридичних осіб та фізичних осіб - джерел формування Національного архівного фонду та юридичних осіб, у діяльності яких не утворюються документи Національного архівного фонду, які перебувають у зоні  комплектування архівного відділу районної державної адміністрації, на підставі затверджених списків;

7) подання на затвердження державному архіву області списків джерел формування   Національного   архівного   фонду,   які    перебувають   у   зоні комплектування відділу;

8) перевірка роботи архівних підрозділів і служб діловодства державних органів,    органів    місцевого    самоврядування,    підприємств,    установ    та організацій незалежно від форми власності, зокрема об'єднань громадян, громадських спілок, релігійних організацій, з метою здійснення контролю за дотриманням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи шляхом проведення планових та позапланових перевірок, надання зазначеним підрозділам і службам методичної допомоги в організації діловодства та зберіганні документів;

9) надання консультаційно-методичної допомоги в організації діяльності архівної установи для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на відповідній території, та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду (трудового архіву);

10) ведення зведеного обліку архівних документів, що зберігають державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації району, подання належних відомостей про ці документи державному архіву області;

11) надання на договірних засадах послуг підприємствам, установам та організаціям з упорядкування документів та використання відомостей, що містяться в них, розроблення методичних посібників з архівної справи та діловодства;

12) передання державному архіву області у визначені ним строки документів та довідкового апарату до них для постійного зберігання;

13) створення і вдосконалення довідкового апарату до документів Національного архівного фонду;

14) здійснення грошової оцінки документів Національного архівного фонду, що зберігаються в архівному відділі, у фізичних і юридичних осіб, які перебувають у зоні його комплектування;

15) організація страхування документів Національного архівного фонду, які надаються у користування поза архівним відділом, у порядку, встановленому законодавством;

16) надання архівних довідок, копій документів та іншим шляхом задоволення запитів фізичних і юридичних осіб, перегляд в установленому порядку рішення про обмеження доступу до документів, забезпечення у разі виявлення в архівних документах недостовірних відомостей про особу на вимогу фізичних осіб долучення до архівних документів письмового обгрунтованого спростування чи додаткових відомостей про особу;

17) вивчення, узагальнення і поширення досвіду роботи архівних установ.

3.1.23 Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

3.1.24.Бере участь у вирішенні відповідно  до  законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).

3.1.25. Забезпечує захист персональних даних.

3.1.26 Здійснює передбачені законом галузеві повноваження.

3.1.27 Здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

 

Контакти:

м. Підгайці, 48000, вул.Шевченка, 39

тел. (03542)2 10 73
Анонси подій

Інформаційні послуги

 
 

 

Актуальна тема

Напрямки державної підтримки аграрного сектору у 2018 році (матеріали Інформаційного вісника Уряду від 07.02.2018 р.)

Інформаційні матеріали  Кабінету Міністрів України про медреформу

Інформаційні матеріали Кабінету Міністрів України про субсидії та актуальних питань соціально-економічного життя країни, ключових реформ, що впроваджуються.

Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим, міста Севастополь, Донецької та Луганської області

Пам’ятка щодо посилення пильності громадян до фактів що можуть свідчити про підготовку до диверсій та терористичних акцій

Витяг з Рекомендацій населенню щодоправилповедінки під час проведення масових заходів і дій при загрозі вчинення терористичного акту

Грантові проекти

Магістратури вищих навчальних закладів –важлива складова системи підготовки державних службовців

Про наслідки захоплення адміністративних будівель, приміщень органів влади та наслідки створення перешкод в режимі роботи органів влади для населення та адміністративно-територіальних одиниць в цілому

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА КПКВК 1201150 «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників»