Шумська районна державна адміністрація
47100, м.Шумськ, вул.Українська, 59
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Корисні посилання

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/prezident.gif 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/uk.gif

На головну / Районна державна адміністрація

Регламент


ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Розпорядження голови

райдержадміністрації

24.12.2014      №398-од

 

(зі змінами відповідно до розпорядження голови

райдержадміністрації 06.06.2016 №188-од)

 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ

Шумської  районної  державної адміністрації

 

 

Загальні положення

 

 

1. Цей Регламент регулює організаційні та процедурні питання           діяльності районної  державної адміністрації.

 

2. Розгляд в районній державній адміністрації питань, що належать до її компетенції, зокрема щодо делегованих районною радою повноважень, провадиться головою, заступниками голови, керівником апарату районної державної адміністрації (далі – заступники       голови, керівник апарату), апаратом районної державної адміністрації, управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації (далі – структурні підрозділи райдержадміністрації), а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами і комісіями, утвореними головою районної державної адміністрації.

 

3. Робота районної державної адміністрації, її апарату та структурних підрозділів є відкритою і гласною, за винятком розгляду питань, які        становлять державну таємницю або належать до конфіденційної інформації,       що є власністю держави.

 

Районна  державна адміністрація інформує громадськість про свою діяльність, залучає громадян до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що належать до її компетенції.

 

Висвітлення діяльності районної державної адміністрації здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.

 

 

4. Розподіл обов'язків між посадовими особами районної державної адміністрації проводить голова районної державної адміністрації не пізніше одного місяця з дня призначення його на посаду з визначенням:

 

повноважень і функцій посадової особи;

 

структурних підрозділів районної державної адміністрації та       структурних підрозділів апарату районної державної адміністрації, діяльність яких контролюватиметься відповідною посадовою особою;

 

підприємств, установ та організацій, щодо яких посадова особа        забезпечує реалізацію відповідно до законодавства державної політики;

 

порядку заміщення голови районної державної адміністрації, заступників    та керівника апарату у разі їх відсутності.

 

5. Положення про структурні підрозділи районної державної           адміністрації та її апарату розробляються керівниками таких підрозділів,                погоджуються заступниками голови, керівником апарату (відповідно до  розподілу обов'язків), а також головним спеціалістом та начальником відділу правового і кадрового забезпечення, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації і затверджуються розпорядженням голови районної державної адміністрації. У такому ж порядку здійснюється внесення до них змін і доповнень.

 

 

Планування роботи райдержадміністрації

 

6. Робота райдержадміністрації проводиться за перспективними     (річними), поточними (квартальними), місячними планами, які        затверджуються головою районної державної адміністрації та основними заходами структурних підрозділів райдержадміністрації на тиждень.

 

7. Планування роботи райдержадміністрації здійснюється з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності її структурних підрозділів та апарату.

 

8. Формування планів роботи районної державної адміністрації здійснюється її апаратом за пропозиціями структурних підрозділів райдержадміністрації,  погодженими із заступниками голови (відповідно до розподілу обов’язків).

 

Планування роботи райдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється з  урахуванням статті 7 Закону України            ,,Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

9. Плани роботи райдержадміністрації передбачають заходи, спрямовані на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України             та Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня (далі  –  акти  законодавства),  доручень         Прем’єр-міністра України, розпоряджень і доручень голови обласної державної адміністрації, державних і регіональних програм  соціально-економічного та культурного розвитку, здійснення інших визначених   законами,  а також делегованих районною радою повноважень та забезпечення реалізації державної політики.

 

10. Перспективний (річний), поточний (квартальний) плани роботи райдержадміністрації розробляються на підставі пропозицій, узгоджених із заступниками голови, керівником апарату (відповідно до розподілу обов’язків), які подаються структурними підрозділами райдержадміністрації та її апарату (додаток 1, додаток 2).

 

Пропозиції до плану роботи райдержадміністрації подаються за тематичними розділами і повинні включати переліки:

 

актуальних питань, пов’язаних із реалізацією заходів соціально-економічного розвитку території або окремих її адміністративно-       територіальних одиниць, функціонуванням галузей господарського комплексу      та розв’язанням проблем соціальної сфери, поліпшенням діяльності місцевих органів виконавчої влади, їх взаємодією з органами місцевого самоврядування, що потребують розгляду на засіданнях колегії, нарадах у голови райдержадміністрації та його заступників і вжиття додаткових заходів для їх вирішення;

 

актів законодавства, розпоряджень голови обласної та районної держадміністрацій, хід виконання яких розглядатиметься в порядку контролю;

 

основних організаційно-масових заходів, проведення яких здійснюється райдержадміністрацією або за її участю.

 

 

 

До плану роботи райдержадміністрації в обов’язковому порядку включаються питання:

 

про підсумки діяльності райдержадміністрації за квартал, півріччя,      дев’ять місяців, рік, відповідно, з визначенням основних напрямів подальшої роботи;

 

про роботу структурних підрозділів райдержадміністрації стосовно               виконання актів законодавства, розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій.

 

Підготовка до розгляду на засіданні колегії райдержадміністрації                        діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації здебільшого, передбачає проведення комплексної або цільової перевірки стану справ на місцях.

 

Обґрунтовані пропозиції до плану роботи райдержадміністрації після погодження із заступниками голови, керівником апарату  райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків) структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату подають у друкованому вигляді (з обов’язковим наданням електронної версії)  до відділу організаційної  та інформаційної роботи, зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації не пізніше 15 грудня поточного року та не пізніше 20 числа останнього місяця попереднього  кварталу.

 

Уточнений термін та порядок надання пропозицій визначається         керівником апарату райдержадміністрації.

 

Відділ організаційної  та інформаційної роботи, зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації здійснює координацію роботи, узагальнює надані структурними підрозділами пропозиції, формує проект квартального плану роботи районної державної адміністрації.

 

За п’ять днів до закінчення року (поточного кварталу) начальник відділу організаційної  та інформаційної роботи, зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації подає проект плану роботи райдержадміністрації на розгляд керівникові апарату райдержадміністрації, а після погодження ним – на затвердження голові райдержадміністрації.

 

11. Місячні плани роботи райдержадміністрації розробляються з метою розвитку та конкретизації перспективного (річного) та поточних (квартальних) планів роботи райдержадміністрації.

 

Місячні плани роботи райдержадміністрації розробляються                               на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату, за погодженням із заступниками голови, керівником апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

 

Погоджені з заступниками голови, керівником апарату районної державної адміністрації пропозиції структурні підрозділи райдержадміністрації та її апарату подають у друкованому вигляді (з обов’язковим наданням електронної версії) до відділу організаційної  та інформаційної роботи, зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації не пізніше 25 числа попереднього місяця.

 

Відділ організаційної  та інформаційної роботи, зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації здійснює координацію роботи, узагальнює надані структурними підрозділами  пропозиції, формує проект місячного плану роботи райдержадміністрації  (додаток 3).

 

За три дні до закінчення попереднього місяця начальник відділу організаційної  та інформаційної роботи, зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації подає проект плану роботи райдержадміністрації на розгляд керівникові апарату райдержадміністрації, а після погодження ним – на затвердження голові районної державної  адміністрації.

 

12.   У планах роботи районної державної адміністрації визначаються конкретні структурні підрозділи або посадові особи, відповідальні за           здійснення запланованих заходів, а також строки їх здійснення.

 

13.       Заходи у затверджених планах роботи райдержадміністрації є обов’язковими до виконання у зазначені терміни.

 

14.            Контроль за виконанням планів роботи райдержадміністрації здійснюється заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до  розподілу обов’язків).

 

15. Тижневе планування роботи здійснюється на основі узагальнених та погоджених заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків) пропозицій, наданих їм структурними підрозділами районної державної адміністрації та її апарату.

 

Пропозиції до основних заходів райдержадміністрації на тиждень подаються щоп’ятниці до 11.00  год. до відділу організаційної  та інформаційної роботи, зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації.

 

Уточнений термін та порядок надання пропозицій визначається          керівником апарату райдержадміністрації.

 

Відділ організаційної  та інформаційної роботи, зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації здійснює координацію, узагальнює надані пропозиції та формує перелік  основних заходів на тиждень (додаток 4).

 

16. Перспективний (річний), поточні (квартальні), місячні плани,                 які затверджуються головою районної державної адміністрації та основні          заходи структурних підрозділів райдержадміністрації на тиждень         розміщуються на її офіційному веб-сайті та у місцевих засобах масової інформації.

 

17. Робота структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації проводиться, як правило, за річними, квартальними, місячними та тижневими планами, що затверджуються заступниками голови та керівником апарату райдержадміністрації відповідно до розподілу обов’язків.

 

Плани роботи структурних підрозділів райдержадміністрації розробляються з урахуванням завдань, визначених головою районної  державної адміністрації, заступниками голови райдержадміністрації        відповідно до розподілу обов’язків.

 

Відповідальними за складання планів роботи структурного підрозділу районної державної адміністрації є працівники, які визначаються керівником цього підрозділу та, як правило, є відповідальними за його організаційну діяльність.

 

Додаткові (позапланові) питання включаються до плану роботи структурного підрозділу і виключаються з нього за рішенням заступника голови та керівника апарату відповідно до розподілу обов’язків.

 

Відповідальність за виконання планів роботи структурних підрозділів райдержадміністрації несуть їх керівники.

 

18. Контроль за виконанням планів роботи структурних підрозділів райдержадміністрації здійснюють заступники голови та керівник апарату райдержадміністрації відповідно до розподілу обов’язків.

 

Керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації та її апарату подають до відділу організаційної  та інформаційної роботи, зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації звіти про виконання квартального плану роботи до 5 числа першого місяця наступного кварталу, місячні – до 5 числа наступного місяця  та щороку до 25 січня – звіти про виконання перспективного (річного) плану роботи райдержадміністрації.

 

19. Підготовка звітності райдержадміністрації, передбаченої статтями 30  і 33 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, проводиться її  апаратом на основі звітів структурних підрозділів райдержадміністрації, у   тому числі структурних підрозділів її апарату, затверджених заступником голови, керівником апарату (відповідно до розподілу обов'язків).

 

Відділ організаційної  та інформаційної роботи, зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації аналізує матеріали та готує узагальнені звіти про виконання річного, квартальних та місячних планів роботи райдержадміністрації, які візуються заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків), і подаються на розгляд голові районної державної адміністрації.

 

Зміст звітності визначається запланованими питаннями, що вирішуються райдержадміністрацією та її структурними підрозділами   (додаток 5).

 

20. Звіт про результати діяльності районної державної адміністрації
розміщується на її офіційному веб-сайті та у місцевих засобах
масової інформації.

 

 

Організація роботи апарату районної державної адміністрації

 

 

21. Апарат районної державної адміністрації відповідно до покладених на нього завдань:

 

опрацьовує документи, що надходять до районної державної адміністрації, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти резолюцій, доручень голови, заступників голови, керівника апарату районної державної адміністрації;

 

здійснює опрацювання проектів розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації;

 

розробляє за дорученням голови районної державної адміністрації проекти розпоряджень голови райдержадміністрації з основних питань діяльності, адміністративно-господарських та кадрових питань;

 

перевіряє за дорученням голови районної державної адміністрації виконання актів законодавства, доручень Прем'єр-міністра України, розпоряджень голів обласної, районної державних адміністрацій територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (з питань здійснення повноважень районної державної адміністрації), структурними підрозділами районної державної адміністрації, вивчає та узагальнює досвід роботи зазначених органів і надає практичну допомогу в розв'язанні складних проблем, розробляє пропозиції щодо удосконалення їх діяльності; здійснює контроль за  своєчасним поданням доповідей, інформаційних та інших матеріалів з питань виконання актів законодавства, розпоряджень голови районної державної адміністрації;

 

за дорученням голови районної державної адміністрації проводить аналіз роботи виконавчих органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку, визначених законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій;

 

здійснює правове забезпечення діяльності районної державної адміністрації, надає методичну та іншу практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами районної державної адміністрації;

 

готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних                  і кадрових питань, що розглядаються головою районної державної адміністрації;

 

проводить разом із структурними підрозділами районної                 державної адміністрації, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади аналіз соціально-економічного і суспільно-політичного становища на відповідній території, розробляє та вносить голові районної державної адміністрації пропозиції щодо його поліпшення;

 

здійснює матеріально-технічне і господарсько-побутове забезпечення діяльності апарату районної державної адміністрації; забезпечує дотримання трудової дисципліни та режиму роботи, належний протипожежний стан у приміщеннях апарату районної державної адміністрації та дотримання правил охорони праці; забезпечує організацію приймання-передачі інформації засобами електронного зв'язку відповідно до вимог законодавства;

 

провадить діяльність, пов'язану з державною таємницею, організовує та здійснює заходи щодо забезпечення режиму секретності в районній державній адміністрації відповідно до вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці;

 

забезпечує висвітлення діяльності районної державної адміністрації;

 

виконує відповідно до цього Регламенту інші функції.

 

22. Апарат районної державної адміністрації у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із структурними підрозділами обласної та районних державних адміністрації, із Адміністрацією Президента України,        Секретаріатом Кабінету Міністрів України, апаратами райдержадміністрацій, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, а також з виконавчими органами рад.

 

23. Організація роботи апарату районної державної адміністрації здійснюється відповідно до цього Регламенту та положення про її апарат, що затверджується головою районної державної адміністрації.

 

 

Кадрова робота

 

24. Кадрова робота в районній державній адміністрації спрямовується           на комплексне вирішення питання щодо комплектування районної державної адміністрації  висококваліфікованими і компетентними працівниками.

 

25. Організація кадрової роботи в районній державній адміністрації здійснюється за затвердженим головою районної державної адміністрації річним планом, який передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також роботи з кадровим резервом.

 

26. Організацію кадрової роботи в апараті районної державної адміністрації здійснює головний спеціаліст відділу правового і кадрового забезпечення, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації, у структурних підрозділах районної державної адміністрації виконання кадрової роботи покладається за рішенням їх керівників на одного з працівників.

 

Кадрова робота в апараті та структурних підрозділах районної державної адміністрації проводиться відкрито і спрямовується на всебічне вивчення та врахування можливостей працівників, найбільш повне застосування їх  здібностей, розвиток ініціативності, створення атмосфери заінтересованості у професійному зростанні.

 

27. Прийняття на державну службу до районної державної адміністрації здійснюється в установленому законодавством порядку.

 

Керівник апарату районної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації організовують вивчення ділових і моральних якостей осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців.

 

Прийняття працівників на роботу до районної державної адміністрації на посади, що не віднесені до категорій посад державних службовців, та звільнення їх з роботи здійснюється відповідно до трудового  законодавства.

 

28. На посади, передбачені номенклатурою посад працівників, що повинні мати допуск до роботи з таємними документами, можуть бути призначені лише особи, яким в установленому порядку оформлено допуск до державної таємниці.

 

29. В районній державній адміністрації, її структурних підрозділах створюється у порядку, передбаченому Положенням про формування  кадрового резерву для державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 р. № 199, резерв кадрів, який підлягає щорічному перегляду та затвердженню. З особами, зарахованими до кадрового резерву, проводиться робота, спрямована на підвищення їх кваліфікації, необхідної для роботи на відповідних посадах.

 

30. З метою здійснення регулярного контролю за проходженням державної служби та професійними досягненнями державних службовців в районній державній адміністрації проводяться в установленому  законодавством порядку атестація та щорічна оцінка виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов'язків.

 

31. Районна державна адміністрація розглядає і вносить в установленому порядку пропозиції щодо нагородження державними нагородами, нагородами Кабінету Міністрів України та заохочує працівників апарату і структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління.

 

32. На кожного прийнятого на роботу до районної державної  адміністрації працівника оформляється особова справа.

 

33. Відповідальність за проведення кадрової роботи покладається на голову, керівника апарату районної державної адміністрації та керівників структурних підрозділів.

 

 

Організація роботи з документами та контролю за їх виконанням

 

34. Організація роботи з документами в районній державній   адміністрації здійснюється в порядку, передбаченому Інструкцією                           з діловодства, що розробляється відповідно до Типової інструкції з        діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1242.

 

Інструкція з діловодства районної державної адміністрації  затверджується її головою.

 

Організація роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється в установленому законодавством порядку.

 

35. Відповідальність за організацію виконання документів несуть голова, заступники голови, керівник апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків) та керівники її структурних підрозділів.

 

36. Контроль за виконанням здійснюється стосовно зареєстрованих документів, в яких встановлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення.

 

Обов'язковому контролю підлягає виконання завдань, визначених актами законодавства, Президента України, Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем'єр-міністра України, розпорядженнями, дорученнями голів обласної та районної державних адміністрацій, розгляд звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад.

 

Контроль за виконанням завдань, визначених актами законодавства, Президента України, Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем'єр-міністра України, розпорядженнями і дорученнями голів обласної та районної державних адміністрацій, а також за розглядом звернень комітетів Верховної Ради   України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих  рад здійснюється головним спеціалістом з питань контролю загального відділу апарату районної державної адміністрації, за розглядом звернень громадян – головним спеціалістом по роботі зі зверненнями громадян загального відділу апарату районної державної адміністрації, а інших документів – іншими посадовими особами загального відділу апарату районної державної адміністрації.

 

37. Для здійснення контролю за виконанням актів законодавства, Президента України, Кабінету Міністрів України, доручень Прем'єр-міністра України, розпоряджень та доручень голів обласної та районної державних адміністрацій розробляється у разі потреби план контролю, в якому визначаються проміжні контрольні строки виконання завдань; структурні підрозділи районної державної адміністрації, що відповідають за організацію виконання окремих завдань; структурний підрозділ, який забезпечує координацію роботи з організації і контролю за виконанням у цілому. План контролю затверджує заступник голови, керівник апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).

 

38. Контроль за виконанням актів законодавства, Президента України, Кабінету Міністрів України, доручень Прем'єр-міністра України,   розпоряджень та доручень голів обласної та районної державних адміністрацій, розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад здійснюється шляхом:

 

аналізу і узагальнення у визначені строки письмової інформації про стан виконання документів у цілому або окремих встановлених ними завдань, що надходить від виконавців;

 

систематичного аналізу статистичних та інших даних, що  характеризують стан виконання документів;

 

проведення періодичної комплексної або цільової перевірки організації і стану виконання завдань безпосередньо на місцях;

 

розгляду питань діяльності (заслуховування звіту) виконавців на засіданнях колегії, нарадах у голови районної державної адміністрації або його заступників.

 

39. Аналітичні та інформаційні матеріали щодо стану виконання документів у цілому або окремих передбачених ними завдань у разі встановлення проміжних контрольних строків подаються голові районної державної адміністрації або його заступникам, керівникові апарату (відповідно до розподілу обов'язків) не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку, визначеного актом законодавства, дорученням Прем'єр-міністра України, розпорядженням, дорученням голів обласної та районної  державних адміністрацій або планом контролю.

 

За результатами розгляду матеріалів, що містять відомості про   можливий зрив своєчасного чи у повному обсязі виконання документа у  цілому або передбаченого ним окремого завдання, голова районної державної адміністрації або його заступники, керівник апарату (відповідно до розподілу обов'язків) дає вказівки виконавцям вжити додаткових заходів для усунення причини, що перешкоджають виконанню завдань.

 

40. Інформацію (звіт) про стан виконання документів, що подається відповідно Верховній Раді України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, іншим органам виконавчої влади вищого рівня підписує голова районної державної адміністрації.

 

Зняття з контролю виконання документа проводиться на підставі письмового звіту керівника відповідного органу або іншого документа, що підтверджує його виконання, за письмовою згодою голови районної державної адміністрації або його заступників, керівника апарату (відповідно до розподілу обов'язків).

 

 

Організація розгляду звернень громадян

та проведення особистого прийому громадян

 

41. Районна державна адміністрація організовує в установленому   порядку розгляд звернень громадян – пропозицій (зауважень), заяв  (клопотань), скарг. Організація розгляду звернень громадян, у тому числі ведення діловодства та проведення особистого прийому громадян, покладається на  головного спеціаліста по роботі зі зверненнями громадян загального відділу апарату районної державної адміністрації.

 

Діловодство за зверненнями громадян ведеться відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р.      № 348.

 

42. Порушені у зверненнях громадян питання розглядаються головою районної державної адміністрації або його заступниками, керівником апарату (відповідно до розподілу обов'язків), керівниками відповідних структурних підрозділів районної державної адміністрації та її апарату. Відповіді на звернення громадян готують структурні підрозділи районної державної адміністрації та/або її апарату.

 

43. Особистий прийом громадян проводить голова районної державної адміністрації, його заступники, керівник апарату, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації згідно з графіком, який затверджується головою районної державної адміністрації та оприлюднюється через засоби масової інформації.

 

Графік особистого прийому громадян повинен містити інформацію про місце проведення, дні і години прийому.

 

Виїзні прийоми громадян посадовими особами райдержадміністрації проводяться відповідно до графіка, затвердженого головою районної        державної адміністрації.

 

Структурний підрозділ апарату районної державної адміністрації, який відповідає за роботу із зверненнями громадян, аналізує щоквартальну роботу з розгляду таких звернень, узагальнює пропозиції, що містяться в них,      розробляє рекомендації, спрямовані на усунення причин виникнення обґрунтованих скарг і зауважень громадян, контролює вирішення порушених у них питань.

 

44. Розгляд звернень громадян щодо надання безоплатної первинної правової допомоги, організація особистого прийому таких громадян здійснюються відповідно до Закону України ,,Про безоплатну правову допомогу”.

 

 

Організація правового забезпечення

діяльності  районної державної адміністрації

 

 

45. Правове забезпечення діяльності районної державної адміністрації, а також надання методичної та іншої практичної допомоги з правових питань здійснює відділ правового і кадрового забезпечення, оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації.

 

 

Відділ правового і кадрового забезпечення, оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації підпорядковується голові районної державної адміністрації, а з питань організації роботи апарату районної державної адміністрації – керівнику апарату районної державної адміністрації.

 

46. Відділ правового і кадрового забезпечення, оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України і  постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, та розпорядженнями голів обласної та районної  державних адміністрацій.

 

47. Основними завданнями відділу правового і кадрового забезпечення, оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації  є:

 

правове забезпечення діяльності районної державної адміністрації;

 

організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування         і неухильне додержання вимог актів законодавства структурними  підрозділами, апаратом та посадовими особами районної державної адміністрації;

 

підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань застосування законодавства.

 

48 Відділ правового і кадрового забезпечення, оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації відповідно до покладених на нього завдань:

 

забезпечує відповідність законодавству проектів розпоряджень,        доручень голови районної державної адміністрації, рішень колегії, а також інших актів районної державної адміністрації;

 

проводить правову експертизу проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, готує висновки правової експертизи у разі їх невідповідності актам законодавства та/або подає пропозиції щодо приведення таких проектів у відповідність з вимогами законодавства;

 

визначає, які розпорядження голови районної державної адміністрації є нормативно-правовими актами і підлягають державній реєстрації в органах юстиції;

 

надає методичну допомогу працівникам апарату районної державної адміністрації та керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації щодо правильного застосування норм законодавства під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків;

 

представляє інтереси районної державної адміністрації у судах та інших державних органах під час розгляду правових питань або спорів;

 

виконує інші функції з правового забезпечення діяльності районної державної адміністрації відповідно до цього Регламенту та положення про відділ правового і кадрового забезпечення, оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації, що затверджується головою районної державної адміністрації.

 

 

 

Консультативні, дорадчі та інші допоміжні

органи, служби і комісії районної державної адміністрації

 

49. Для сприяння здійсненню повноважень районної державної адміністрації її голова утворює консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи (ради, колегії, робочі групи тощо), служби та комісії. Завдання, функції та персональний склад таких органів визначає голова районної державної адміністрації.

З метою забезпечення участі громадян в управлінні державними справами при районній державній адміністрації, відповідно до постанови                      Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 ,,Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”, утворюється громадська рада.

 

Рішення зазначених органів оформляються протоколами.

 

50. Для узгодженого розгляду питань, що належать до компетенції районної державної адміністрації, обговорення найважливіших напрямів її діяльності може утворюватися колегія районної державної адміністрації (далі – колегія) у складі голови районної державної адміністрації (голова колегії), його заступників, керівника апарату та керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації.

 

51. До складу колегії можуть входити за згодою керівники територіальних органів центральних органів виконавчої влади та посадові особи органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів.

 

До складу колегії районної державної адміністрації можуть бути  включені за пропозицією громадських організацій, підприємств, установ та організацій їх представники.

52. Засідання колегії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини загальної кількості її членів.

Засідання колегії проводяться відповідно до плану роботи районної державної адміністрації, позачергові – у міру  потреби.

53. Рішення колегії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

В окремих випадках за рішенням головуючого може бути застосована процедура таємного голосування.

Рішення колегії оформляється протоколом, який підписується головою колегії і є підставою для видання ним відповідного розпорядження або доручення.

54. Апарат районної державної адміністрації здійснює організаційне забезпечення засідань колегії, у тому числі стенографування (технічний запис).

 

55. У своїй роботі колегія районної державної адміністрації керується Загальним положенням про колегію центрального органу виконавчої влади і місцевої держадміністрації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. № 1569, положенням про колегію, затвердженим головою районної державної адміністрації, та цим Регламентом.

 

 

Порядок підготовки та проведення нарад

 

56. Голова, заступники голови, керівник апарату, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації та її апарату проводять наради з метою оперативного розгляду та вирішення питань, що належать до їх компетенції.

 

План проведення наради затверджує відповідна посадова особа.

 

Рішення щодо запрошення для участі у нарадах сільських, міського голів погоджується відповідною посадовою особою з головою районної державної адміністрації.

 

57. Підготовку та проведення нарад забезпечують:

 

за участю голови районної державної адміністрації – заступники голови згідно з розподілом обов'язків, керівник апарату, відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації та її апарату;

 

за участю заступників голови районної державної адміністрації –відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації та її апарату.

 

58. З метою координації діяльності заступників голови районної державної адміністрації, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації та її апарату щотижня проводяться оперативні наради:

 

у голови районної державної адміністрації – із заступниками голови адміністрації, керівником апарату, керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату, територіальних органів центральних  органів виконавчої влади, керівниками підприємств, установ, організацій району;

 

у заступників голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов'язків – з керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, керівниками підприємств, установ, організацій району;

 

у керівника апарату районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов'язків – з керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату, територіальних органів центральних  органів виконавчої влади, керівниками підприємств, установ, організацій району.

 

59. Відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та посадові особи, які забезпечують підготовку проведення наради, завчасно, але не пізніше як за день до проведення наради, подають керівникові, який її проводить, порядок денний, довідкові матеріали, список запрошених, при потребі – пропозиції щодо виступаючих тощо, організовують запрошення, реєстрацію учасників, протоколювання, доведення прийнятих доручень до виконавців. З додаткових (позапланових) питань зазначені матеріали  подаються у день проведення наради.

 

60. Рішення, прийняті на нарадах, оформляються протоколами не   пізніше ніж у триденний строк. У протоколі зазначаються прізвища та ініціали посадових осіб, які брали участь у нараді, питання, що розглядалися, і    прийняті за результатами розгляду рішення.

 

Протокол наради підписує головуючий.

 

61. За результатами розгляду питань на нараді можуть видаватися в установленому порядку розпорядження, доручення голови, накази по апарату райдержадміністрації, накази структурного підрозділу районної державної адміністрації.

 

62. Контроль за виконанням рішень, прийнятих на нарадах у голови районної державної адміністрації здійснюється головним спеціалістом з питань контролю загального відділу апарату районної державної адміністрації, а у заступників – структурним підрозділом райдержадміністрації, який регулярно подає керівникові, який проводив нараду, аналітичні та  інформаційні довідки про стан виконання рішень, прийнятих на нараді.

 

63. Право офіційно повідомляти засобам масової інформації про порядок денний і підсумки розгляду питань на нарадах має уповноважена головою районної державної адміністрації посадова особа.

 

 

Порядок внесення та розгляду проектів

розпоряджень голови районної державної адміністрації

 

 

64. Голова районної державної адміністрації на виконання актів законодавства, доручень Прем'єр-міністра України, за власною ініціативою видає одноособово в межах повноважень районної державної адміністрації розпорядження.

 

65. Проекти  розпоряджень  голови  районної державної адміністрації (далі – проекти  розпоряджень) готують структурні підрозділи районної державної адміністрації, її апарату, а також територіальні органи центральних органів виконавчої влади  (далі – інші органи).

 

66. У разі коли розроблення проекту розпорядження доручено             кільком структурним підрозділам районної державної адміністрації чи її апарату або іншому органу, головним розробником є виконавець, зазначений першим.

 

67. Проекти розпоряджень підлягають обов'язковому погодженню із заінтересованими структурними підрозділами районної державної  адміністрації, а у разі потреби з іншими органами.

 

У разі коли проект розпорядження стосується розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці або інтересів окремої територіальної громади, такий проект надсилається головним розробником                 відповідному органу місцевого самоврядування для розгляду і внесення пропозицій.

 

Головний розробник самостійно визначає заінтересовані структурні підрозділи районної державної адміністрації, її апарату та інші органи  виходячи із змісту основних положень проекту розпорядження.

 

Головний розробник організовує, спрямовує і координує роботу заінтересованих структурних підрозділів районної державної адміністрації, її апарату та інших органів з розроблення проекту розпорядження, вживає вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей у їх позиціях щодо проекту (проводить консультації, узгоджувальні наради, робочі зустрічі тощо),   отримує від них інформаційно-аналітичні та інші необхідні матеріали.

 

Заінтересовані структурні підрозділи районної державної адміністрації, її апарату та інші органи за зверненням головного розробника у визначений ним строк беруть участь в опрацюванні та погодженні проекту розпорядження.

 

Проекти погоджуються шляхом їх візування керівниками структурних підрозділів районної державної адміністрації, інших органів, заступниками голови та керівником апарату районної державної адміністрації. При цьому зазначається посада, ініціали і прізвище особи, яка візує проект  розпорядження, а також дата візування.

 

Проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, які розробляються на виконання актів законодавства та доручень Прем'єр-міністра України, погоджуються не пізніше ніж у дводенний строк після їх подання головним розробником.

 

Якщо заінтересовані структурні підрозділи районної державної адміністрації, її апарату та інші органи не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження у визначений головним розробником строк, такий проект вважається погодженим без зауважень.

 

За результатами погодження проекту розпорядження головним розробником готується довідка про погодження (додаток 6), у якій зазначаються заінтересовані структурні підрозділи районної державної адміністрації, її апарату, інші органи, що:

 

погодили проект розпорядження без зауважень;

 

висловили зауваження та пропозиції, враховані головним розробником;

 

висловили зауваження та пропозиції, не враховані головним розробником;

 

не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження.

 

 

Довідка про погодження може не готуватись у разі, коли проект розпорядження стосується кадрових, організаційних (внутрішніх) питань діяльності районної державної адміністрації.

 

Копії документів погодження проекту розпорядження зберігаються в архівних справах головного розробника.

 

 

68. Неврегульовані розбіжності у позиціях заінтересованих структурних підрозділів районної державної адміністрації, її апарату та інших органів щодо проекту розпорядження оформляються головним розробником у вигляді протоколу узгодження позицій (додаток 7), який підписує керівник структурного підрозділу районної державної адміністрації, її апарату, іншого органу, що є головним розробником.

 

69. Головний розробник готує пояснювальну записку до проекту розпорядження (додаток 8), що повинна містити необхідні розрахунки, обґрунтування і прогнози соціально-економічних та інших результатів реалізації виданого розпорядження.

 

До пояснювальної записки у разі потреби можуть додаватися інформаційно-довідкові матеріали (таблиці, графіки тощо).

 

Загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати чотирьох аркушів.

 

Пояснювальна записка не подається до проектів розпоряджень з  кадрових питань, питань внесення змін до складу комісії, робочої групи або з інших організаційних питань.

 

Подання пояснювальної записки до проектів розпоряджень  нормативного характеру, в тому числі регуляторних актів, є обов'язковим.

 

70. У разі коли проект розпорядження, що готується, тягне за собою  зміни або доповнення до інших розпоряджень, такі зміни або доповнення включаються в текст проекту або подаються у вигляді проекту окремого розпорядження одночасно з основним проектом. До таких проектів розпоряджень додається порівняльна таблиця (додаток 9), у якій зазначаються положення (норми) розпорядження, що є чинними, а також пропозиції  стосовно викладення їх у новій редакції.

 

71. У разі проведення публічного обговорення проекту розпорядження головний розробник вносить його разом з довідкою, в якій зазначаються   особи, що були залучені до такого обговорення, його результати, а також рішення щодо врахування пропозицій чи обґрунтування їх відхилення в   цілому або частково.

 

72. Проект розпорядження із соціально-економічних питань, як правило, має вступну частину (преамбулу), в якій наводяться результати аналізу стану справ і причини виникнення недоліків у розв'язанні відповідних проблем, визначається мета видання розпорядження.

 

 

Нормативні положення та завдання суб'єктам відносин, передбачені у проекті розпорядження, повинні бути конкретними і реальними,   спрямованими на досягнення у найкоротший строк визначеної мети та містити у разі потреби перелік виконавців і строки виконання завдань.

 

У проекті розпорядження можуть передбачатися у разі потреби проміжні контрольні строки інформування районної державної адміністрації про хід виконання встановлених завдань.

 

Проекти розпоряджень з питань соціально-економічного розвитку  району у разі потреби попередньо обговорюються на засіданнях колегії районної державної адміністрації.

 

73. У разі розроблення проекту розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, головний розробник проводить аналіз його регуляторного впливу відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" за Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. № 308.

 

Головний розробник разом з проектом розпорядження, який має ознаки регуляторного акта подає:

 

копію рішення територіального органу Держкомпідприємництва про  його погодження або копію рішення апеляційної регуляторної комісії про задоволення скарги головного розробника щодо відмови зазначеного органу в погодженні проекту акта разом з аналізом його регуляторного впливу;

 

копію повідомлення про оприлюднення проекту.

 

74. Підготовлений проект розпорядження підписується керівником органу, що є головним розробником, та вноситься голові районної державної адміністрації разом з документами, передбаченими пунктами 68 - 74 цього Регламенту.

 

За дорученням голови районної державної адміністрації або заступників голови чи керівника апарату (відповідно до розподілу обов'язків) опрацювання внесеного проекту розпорядження проводиться в її апараті та у разі потреби здійснюється редагування його тексту.

 

Строк опрацювання проекту розпорядження в апараті районної  державної адміністрації не повинен перевищувати 15 робочих днів. У разі потреби зазначений строк може бути продовжено на обґрунтоване прохання посадової особи апарату районної державної адміністрації.

 

75. Проекти розпоряджень підлягають обов'язковій правовій експертизі у відділі правового і кадрового забезпечення, оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації.

 

У разі коли проект розпорядження подано апарату районної державної адміністрації з порушенням визначених у цьому розділі вимог, начальник відділу правового і кадрового забезпечення, оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації доповідає про це керівнику апарату районної державної адміністрації, який у дводенний строк супровідним листом за своїм підписом (додаток 10) повертає головному розробникові проект розпорядження та матеріали до нього.

 

Відділ правового і кадрового забезпечення, оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації опрацьовує поданий проект розпорядження, зокрема проводить його правову експертизу, вносить  поправки, пов'язані з приведенням проекту розпорядження у відповідність з вимогами нормопроектувальної техніки, а також у разі потреби редагує проект розпорядження.

 

Відділ правового і кадрового забезпечення, оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації під час проведення правової експертизи:

 

перевіряє проект розпорядження на відповідність Конституції та законам України, іншим актам законодавства;

 

оцінює ефективність обраного правового шляху врегулювання   проблеми;

 

перевіряє проект розпорядження на відповідність вимогам,   встановленим цим Регламентом, а також повноту погодження із заінтересованими органами.

 

У разі виявлення невідповідності проекту розпорядження чи його окремих положень актам законодавства відділ правового і кадрового забезпечення, оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації готує зауваження до такого проекту та повертає його на доопрацювання головному розробникові з відповідними пропозиціями. У разі коли недоліки проекту розпорядження не можуть бути усунені шляхом доопрацювання, відділ правового і кадрового забезпечення, оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації готує висновок (додаток 11).

 

Проект розпорядження, у тексті якого містяться посилання на нормативно-правові акти, подається для проведення правової експертизи   разом з текстами зазначених актів.

 

76. Якщо під час опрацювання проекту розпорядження виявлено необхідність внесення до нього істотних змін, проект повертається для доопрацювання та повторного погодження.

 

77. Проект розпорядження візується працівниками апарату районної державної адміністрації, які здійснювали його опрацювання (в обов'язковому порядку начальником відділу правового і кадрового забезпечення, оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації, заступником голови районної державної адміністрації, що відповідає за його підготовку, а також у разі потреби іншим заступником голови) та передається керівникові апарату районної державної адміністрації.

 

78. Розпорядження голови районної державної адміністрації ненормативного характеру набирають чинності з моменту їх видання, якщо самими розпорядженнями не встановлено більш пізній строк набрання чинності. Розпорядження доводяться до їх виконавців, а у разі потреби – оприлюднюються .

 

Розпорядження голови районної державної адміністрації нормативного характеру підлягають державній реєстрації у Головному територіальному управлінні юстиції в Тернопільській області згідно з Положенням про державну  реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що стосуються  прав, свобод і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р.   № 731.

 

Розпорядження голови районної державної адміністрації нормативного характеру набирають чинності після реєстрації з дня їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк введення їх у дію.

 

Розпорядження голови районної державної адміністрації, що          стосуються прав та обов'язків громадян або мають загальний характер, підлягають оприлюдненню і набирають чинності з дня їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк набрання  чинності.

 

Розпорядження голови районної держадміністрації, зазначені в абзацах третьому і четвертому цього пункту, оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України “Про доступ до публічної інформації“.

 

Додатки до розпоряджень голови районної державної адміністрації                є невід'ємною частиною таких розпоряджень. Додатки нормативно-правового характеру (положення, інструкції, правила, порядки тощо) підписуються керівником апарату та керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, що їх створювали, на лицьовому боці останнього  аркуша додатка, візуються працівником, який підготував (створив) документ,  начальником відділу правового і кадрового забезпечення, оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації. Інші додатки до розпоряджень голови районної державної адміністрації підписуються керівником апарату райдержадміністрації, візуються працівником, який створив документ, та керівником структурного підрозділу,   в якому його створено.

 

Розпорядження голови районної державної адміністрації надсилаються заінтересованим органам, підприємствам, установам та організаціям і посадовим особам згідно з розрахунком розсилання та оприлюднюються на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації в установленому її головою порядку.

Головний розробник забезпечує відповідно до вимог Закону України ,,Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської  діяльності” здійснення відстеження результативності виданого   розпорядження.

 

Електронні версії розпоряджень голови райдержадміністрації, які підлягають публікації, розміщуються на веб-порталі райдержадміністрації.

 

Розробники готують електронні файли проектів розпоряджень голови райдержадміністрації (далі – файли) текстовим редактором Word у форматі  doc, розмір шрифту – 14 пт., назва шрифту – TimesNewRoman.

 

Загальний відділ апарату районної державної адміністрації після реєстрації розпоряджень перевіряє електронні версії на відповідність паперовим оригіналам, здійснює у разі необхідності їх виправлення і приєднання електронного бланка розпорядження та спрямовує їх у відділ фінансово - господарського забезпечення райдержадміністрації для перейменування файлів згідно з цим порядком та зберігання електронних версій розпоряджень голови райдержадміністрації на відповідних мережних ресурсах апарату райдержадміністрації.

 

Головний спеціаліст відділу правового і кадрового забезпечення, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації опрацьовує електронні версії розпоряджень з кадрових питань відповідно до цього порядку та зберігає файли на відповідних мережних ресурсах апарату райдержадміністрації.

 

 

Загальний відділ апарату районної державної адміністрації та головний спеціаліст відділу правового і кадрового забезпечення, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації після тиражування передають відділу організаційної  та інформаційної роботи, зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації паперові копії тих розпоряджень, які підлягають публікації й розміщенню на веб-порталі райдержадміністрації.

 

Відділ організаційної  та інформаційної роботи, зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації розміщує файли розпоряджень на офіційному сайті райдержадміністрації в підрозділі ,,Розпорядження голови” розділу ,,Офіційні документи” (www.oda.te.gov.ua/shumska).

 

Головні розробники несуть персональну відповідальність за  відповідність електронних версій їх текстовим оригіналам, визначають чи підлягає розпорядження публікації.

 

Публічне обговорення проекту розпорядження

голови районної державної адміністрації

 

79. Проект розпорядження, який стосується життєвих інтересів           широких верств населення району, прав, свобод і законних інтересів       громадян, передбачає затвердження районних програм економічного, соціального, культурного розвитку, а також має важливе соціально-економічне значення для її розвитку, може бути винесений для публічного            обговорення на будь-якому етапі підготовки шляхом опублікування у друкованих засобах масової інформації або доведення до відома населення           в інший спосіб.

 

80. Рішення про проведення публічного обговорення проекту розпорядження приймає голова районної державної адміністрації на підставі пропозиції головного розробника або за власною ініціативою.

 

Пропозиція щодо проведення публічного обговорення проекту розпорядження повинна містити обґрунтування необхідності обговорення та інформацію про джерела фінансування його проведення, стислий зміст, мету   та очікувані результати прийняття розпорядження.

 

Пропозиція підписується головним розробником та візується  керівниками заінтересованих структурних підрозділів районної державної адміністрації чи її апарату або іншими органами.

 

До пропозиції додаються проект розпорядження, завізований керівником органу, що є головним розробником, та план проведення публічного обговорення.

 

У плані проведення публічного обговорення зазначається:

 

які верстви та групи населення повинні взяти участь в обговоренні;

 

яких результатів необхідно досягти;

 

які заходи передбачено здійснити в ході обговорення;

 

строк проведення обговорення.

 

Проект розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, оприлюднюється у порядку та у спосіб, передбаченими статтями 9, 12, 13 і 20 Закону України ,,Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

 

81. Організація проведення публічного обговорення покладається на головного розробника.

 

Головний розробник подає відділу організаційної  та інформаційної роботи, зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації проект  розпорядження   разом  з  планом  проведення  публічного  обговорення, обґрунтуванням необхідності його прийняття та інформацією про контактні телефони і адресу головного розробника.

 

Публічне обговорення проекту розпорядження проводиться з урахуванням положень Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 (із змінами).

 

82. Пропозиції та зауваження, що надійшли у процесі публічного обговорення проекту розпорядження, розглядаються головним розробником, узагальнюються та враховуються під час доопрацювання проекту.

 

Доопрацювання проекту розпорядження за результатами обговорення може бути підставою для звернення головного розробника щодо продовження строку внесення такого проекту до районної державної адміністрації.

 

Взаємовідносини районної державної адміністрації з іншими

органами державної влади та органами місцевого самоврядування

 

83. Взаємовідносини районної державної адміністрації з іншими  органами державної влади та органами місцевого самоврядування здійснюються в установленому законами порядку з метою забезпечення належного виконання покладених на районну державну адміністрацію завдань.

 

Контроль за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади здійснюється у встановленому законодавством порядку.

 

84. Районна державна адміністрація готує та подає зауваження                         і пропозиції з питань розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць до проектів актів законодавства, які розробляються іншими  органами.

 

З метою врахування громадської думки щодо проекту акта   законодавства з питань розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці, що надійшов від інших державних органів для погодження районною державною адміністрацією, може бути проведене його громадське  обговорення.

 

85. Пропозиції щодо питань, які необхідно внести на розгляд районної ради, узгоджуються керівниками структурних підрозділів  райдержадмі-ністрації із заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків) та невідкладно подаються до відділу організаційної  та інформаційної роботи, зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації.

 

 

Проекти рішень районної ради готують керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації відповідно до своєї компетенції, погоджують їх із заступниками голови (згідно з розподілом обов'язків), керівником апарату райдержадміністрації.

 

Проекти рішень районної ради готуються з додержанням вимог, викладених у цьому Регламенті, рішеннях районної ради та розпорядженнях голови районної ради з питань підготовки матеріалів для розгляду районною радою.

 

Участь представників районної державної адміністрації у комісіях, робочих групах районної ради та позиція райдержадміністрації при розгляді тих чи інших питань комісією чи робочою групою погоджується головою районної державної адміністрації.

 

Погоджені проекти рішень районної ради разом із супровідним листом за підписом голови районної державної адміністрації з обґрунтуванням необхідності включення питань до порядку денного сесії та пропозиціями щодо кандидатур доповідачів на пленарному засіданні районної ради передаються до апарату районної ради.

 

86. Голова районної державної адміністрації погоджує рішення про визначення пріоритетів та плани роботи територіальних органів центральних органів виконавчої влади, у тому числі структурних підрозділів територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, що забезпечують реалізацію повноважень інших центральних органів виконавчої влади (крім рішень про визначення пріоритетів та планів роботи територіальних органів МВС України, Антимонопольного комітету, Держстату, Держфінінспекції в разі їх утворення).

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                        В.М.ОНОФРІЙЧУК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Регламенту

(пункт 10)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

районної державної адміністрації

 

 

 

ПЛАН РОБОТИ

Шумської районної державної адміністрації на ___ рік

 

з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальні виконавці

 

І. Питання засідань колегії районної державної адміністрації

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

і т.д.

 

 

 

ІІ. Заходи загальнообласного значення, відзначення пам'ятних дат

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

і т.д.

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Заходи структурних підрозділів райдержадміністрації

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

і т.д.

 

 

 

IV. Питання діяльності з підготовки проектів регуляторних актів

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

і т.д.

 

 

 

V. Питання взаємодії з органами місцевого самоврядування

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

і т.д.

 

 

 

VI. Питання для вивчення з наступним інформуванням керівництва райдержадміністрації

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

і т.д.

 

 

 

VII. Робота з кадрами

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

і т.д.

 

 

 

 

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                     (Підпис)                   (Ініціали та прізвище)

 

 

«___» _____________ 20__ року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Регламенту

(пункт 10)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

районної державної адміністрації

 

 

ПЛАН РОБОТИ

Шумської районної державної адміністрації на ___ квартал 20___ року

 

з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальні виконавці

І. Засідання колегії районної державної адміністрації

1.

 

 

 

2.

 

 

 

і т.д.

 

 

 

II. Сесія районної ради

1.

 

 

 

ІII. Заходи загальнорайонного значення, відзначення пам'ятних дат

1.

 

 

 

2.

 

 

 

і т.д.

 

 

 

ІV.  Робота з органами місцевого самоврядування щодо реалізації ними делегованих повноважень органів виконавчої влади

1.

 

 

 

2.

 

 

 

і т.д.

 

 

 

V. Заходи структурних підрозділів райдержадміністрації

1.

 

 

 

2.

 

 

 

і т.д.

 

 

 

VI. Закони України, укази, розпорядження Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, рішення сесії районної ради, розпорядження голів облдержадміністрації, райдержадміністрації, хід виконання яких контролюватиметься у ___ кварталі

з/п

Назва документа

Дата виконання

Відповідальний за подання інформації

1.

 

 

 

2.

 

 

 

і т.д.

 

 

 

 

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                     (Підпис)                   (Ініціали та прізвище)

«___» _____________ 20__ року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до Регламенту

(пункт 11)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

районної державної адміністрації

 

 

ПЛАН РОБОТИ

Шумської  районної державної адміністрації на ______ 2014 року

 

з/п

Зміст заходу

Термін

виконання

Відповідальні виконавці

І. Колегія районної державної адміністрації

1.

 

 

 

2.

 

 

 

і т.д.

 

 

 

ІІ. Сесія районної ради

1.

 

 

 

IIІ. Заходи загальнорайонного значення, відзначення пам’ятних дат

1.

 

 

 

2.

 

 

 

і т.д.

 

 

 

IV. Засідання комісій, оргкомітетів, районні наради, семінари за участю голови, заступників голови райдержадміністрації

1.

 

 

 

2.

 

 

 

і т.д.

 

 

 

V. Питання взаємодії з органами місцевого самоврядування

1.

 

 

 

2.

 

 

 

і т.д.

 

 

 

VI. Засідання колегій управлінь відділів райдержадміністрації, інших районних організацій

1.

 

 

 

2.

 

 

 

і т.д.

 

 

 

VII. Робота з кадрами

1.

 

 

 

2.

 

 

 

і т.д.

 

 

 

VIII. Питання для вивчення з наступним інформуванням голови та заступників голови райдержадміністрації

 

1.

 

 

 

2

 

 

 

і т.д.

 

 

 

IX. Перелік нормативних документів,

за якими вимагається подання інформацій органам влади вищого рівня

у ______ 20__ року

 

з/п

Назва документа

Дата виконання

Відповідальний за подання інформації

1.

 

 

 

2.

 

 

 

і т.д.

 

 

 

 

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                      (Підпис)                  (Ініціали та прізвище)

 

«___» _____________ 20__ року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

до Регламенту

(пункт 15)

 

 

ОСНОВНІ ЗАХОДИ

Шумської районної державної адміністрації

з __  ____________ по __  __________ 20__ року

 

 

з/п

Назва заходу

Дата проведення

Координатори, учасники та відповідальні за проведення заходів

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

і т.д.

 

 

 

 

 

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                 (Підпис)                       (Ініціали та прізвище)

 

«___» _____________ 20__ року

 

 

 

 


Додаток 5

до Регламенту

(пункт 19)

 

Зразок 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник голови Шумської районної державної адміністрації

_________________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

“____” _________________ 20____ р.ЗВІТ

про виконання плану роботи
_____________________________________  районної державної адміністрації

                            (назва структурного підрозділу)

 

за ______________  20____ року

                                                                                  (вказати період)

 

 

заходу в плані

Заплановані заходи (відповідно до плану роботи)

Термін виконання (відповідно до плану)

Виконання запланованих заходів (місце проведення, фактична дата проведення, хто проводив, інформування громадськості, досягнуті результати тощо. У разі невиконання – вказати причину)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник ___________________________________      __________________

                            (назва структурного підрозділу)                                                   (підпис, П. І. Б.)

 


Додаток 6

до Регламенту

(пункт 67)

 

ДОВІДКА

про погодження проекту розпорядження

___________________________________________________________________

(назва)

 

Проект розпорядження розроблено _____________________________________

                                                                                                               (найменування структурного підрозділу,

____________________________________________________________________

                                                         іншого органу, що є головним розробником)

____________________________________________________________________

(підстава для розроблення)

та погоджено:

без зауважень

 

_______________________

                        (посада)

 

________________________

(ініціали та прізвище)

із зауваженнями (пропозиціями),

які враховано

 

_______________________

                        (посада)

 

________________________

(ініціали та прізвище)

із зауваженнями (пропозиціями),

які враховано частково

 

_______________________

                        (посада)

 

________________________

(ініціали та прізвище)

із зауваженнями (пропозиціями),

які не враховано

 

_______________________

                        (посада)

 

________________________

(ініціали та прізвище)

 

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, її апарату, інші органи, які відповідно до пункту ____ регламенту районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від ____________ № ____, вважаються такими, що погодили проект без зауважень:_________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________                  _______________                   __________________

(найменування посади керівника                                         (підпис)                                       (ініціали та прізвище)

структурного підрозділу, іншого

органу, що є головним розробником)

 

_____ ____________ 20___ року

 

 


 

 

 

Додаток 7

до Регламенту

(пункт 68)

 

 

ПРОТОКОЛ

узгодження позицій

 

щодо проекту розпорядження __________________________________________

                                                                                                                             (назва)

____________________________________________________________________

 

 

1. Ураховані зауваження (пропозиції)

 

Редакція частини проекту розпорядження, до якої висловлено зауваження (пропозиції)

Найменування структурного підрозділу, іншого органу, що подав зауваження (пропозиції) та їх зміст

Спосіб врахування

 

2. Неврегульовані розбіжності

 

Редакція спірної частини проекту розпорядження

Найменування структурного підрозділу, іншого органу, що висловив зауваження (пропозиції) та їх зміст

Обґрунтування причин відхилення зауважень (пропозицій) головним розробником

 

 

 

 

_____________________

(найменування посади керівника      структурного підрозділу, іншого    органу, що є головним розробником)  

 

 

___________

(підпис)

 

 

_______________

(ініціали та прізвище)

 

 

 

____   _____________ 20___ року

 

                                                                                                     Додаток 8

                                                                                                     до Регламенту

                         (пункт 69)

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

до проекту розпорядження ___________________________________________________

                                                         (назва) 

1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження

 

Зазначається підстава розроблення проекту розпорядження (на виконання акта законодавства, доручення Прем'єр-міністра України, за власною ініціативою тощо) та стисло викладається суть проблеми, на розв'язання якої спрямовується розпорядження, і причини її виникнення, наводяться дані, що підтверджують необхідність правового врегулювання питання.

 

2. Мета і шляхи її досягнення

 

Розкривається мета, якої планується досягти в результаті прийняття розпорядження, та механізм його виконання, а також суть найважливіших положень проекту.

 

3. Правові аспекти

 

Зазначаються правові підстави розроблення проекту розпорядження та перелік нормативно-правових актів, що діють у відповідній сфері суспільних відносин.

 

Виходячи із змісту проекту розпорядження зазначається потреба у внесенні змін до чинних розпоряджень або визнання їх такими, що втратили чинність, а також завдання з розроблення нових розпоряджень або відсутність потреби у внесенні змін до чинних чи розробленні нових розпоряджень.

 

У разі коли проект розпорядження стосується прав та обов'язків громадян, про це зазначається окремо.

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування

 

Наводяться фінансово-економічне обґрунтування проекту розпорядження, розрахунок необхідних матеріальних і фінансових витрат, їх обсяг та джерела покриття. Якщо виконання розпорядження не потребує додаткових матеріальних та інших витрат, про це зазначається окремо.

 

Детальні фінансово-економічні розрахунки можуть додаватися до пояснювальної записки.

 

5. Позиція заінтересованих органів

Зазначається, чи стосується проект розпорядження інтересів інших органів, та стисло викладається їх позиція.

 

Якщо проект подано з розбіжностями, наводиться інформація про  роботу, проведену з їх урегулювання (стисло повідомляється про вжиті головним розробником заходи, спрямовані на пошук взаємоприйнятного рішення, врегулювання спірної позиції, зазначається, чи проводилися переговори, консультації, робочі зустрічі, наради тощо, а також хто з посадових осіб брав у них участь).

 

6. Регіональний аспект

 

Якщо проект розпорядження стосується питання розвитку адміністративно-територіальної одиниці, зазначається, чи враховують положення проекту потребу регіону, його вплив на регіональний розвиток, наводиться позиція органів місцевого самоврядування, а також визначається ступінь її відображення в проекті.

 

7. Запобігання корупції

Зазначається про наявність або відсутність у проекті акта правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Наводиться інформація про проведення громадської антикорупційної експертизи.

 

8. Громадське обговорення

 

Наводяться результати проведених консультацій з громадськістю, пропозиції та зауваження громадськості і ступінь їх врахування, запропоновані шляхи мінімізації негативних наслідків неврахування таких пропозицій та зауважень, а також способи врегулювання конфлікту інтересів.

 

Якщо проект розпорядження не потребує проведення громадського обговорення, про це зазначається окремо.

 

9. Прогноз результатів

 

Дається прогнозна оцінка результатів виконання розпорядження, зазначаються критерії (показники), за якими оцінюється їх ефективність, порівнюються досягнуті результати з прогнозованими, аналізуються можливі ризики та заходи щодо їх мінімізації. Критерії оцінки ефективності повинні зазначатися в конкретних одиницях (грошові одиниці, одиниці продукції тощо). Прогнозні розрахунки та критерії оцінки ефективності можуть додаватися до пояснювальної записки.

 

____________________________

(найменування посади керівника

структурного підрозділу, іншого

органу, що є головним розробником) 

 

________________

(підпис) 

 

______________________

(ініціали та прізвище) 

 

___ ____________ 20__ року

                                                                                                          

 

Додаток 9

                            до Регламенту

                            (пункт 70)

 

 

ПОРІВНЯЛЬНА  ТАБЛИЦЯ

 

до проекту розпорядження ____________________________________________

                                                                                                                              (назва)

 

 

 

Зміст положення чинного розпорядження

 

 

Зміст відповідного положення проекту розпорядження

 

 

 

 

 

_____________________

(найменування посади керівника      структурного підрозділу, іншого    органу, що є головним розробником)  

___________

(підпис)

____________________

(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Додаток 10

                                до Регламенту

                                (пункт 75)

 

___________________________________

       (найменування структурного підрозділу,

    іншого    органу, що є головним розробником)  

 

 

Відповідно до регламенту районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням районної державної адміністрації від _____________ № ______, повертаємо проект розпорядження ______________

____________________________________________________________________

                                                                                             (назва)

 

для приведення його у відповідність з вимогами пункту ________ зазначеного регламенту.

 

 

Додаток: на ______ арк.

 

 

Керівник апарату

районної державної адміністрації                        (підпис)            (ініціали та прізвище)

 

«___» _____________ 20__ року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 11

до Регламенту

(пункт 75)

 

 

ВИСНОВОК

відділу правового і кадрового забезпечення, оборонної та мобілізаційної роботи апарату Шумської районної  державної адміністрації

 

до проекту розпорядження ____________________________________________

                                                                                                                       (назва)

 

Проект розпорядження розроблено________________________________

                                                                                               (найменування структурного підрозділу,

____________________________________________________________________

                                                   іншого органу, що є головним розробником)

 

1.     За результатами проведеної експертизи виявлені невідповідності:

1)_____________________________________________________________

                                                      (Конституції і законам України, іншим актам законодавства,

____________________________________________________________________

                                                                 розпорядженням голови держадміністрації)

         2)_____________________________________________________________

                                                  (вимогам нормопроектувальної техніки – зазначаються недоліки,

____________________________________________________________________

                                                                                     зокрема логічні та змістові)

 

         2. Узагальнений висновок _______________________________________

                                                                                            (наводиться узагальнений висновок та пропозиції

____________________________________________________________________

                              щодо проекту в цілому, оцінюється правова доцільність прийняття та обґрунтованість

____________________________________________________________________

                              проекту, доцільність способу правового врегулювання питання, порушеного в ньому)

 

Правову експертизу проекту розпорядження проведено:

 

_________________________

(найменування посади працівника                          відділу правового і кадрового забезпечення, оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації)

 

___________

(підпис)

 

________________________

(ініціали та прізвище)

 

_________________________

(керівник відділу правового і кадрового забезпечення, оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації)

 

___________

(підпис)

 

_______________________

(ініціали та прізвище)

 

____   _____________ 20__ року

 

 
Інформаційні послуги

Актуальна тема

Дорожня карта щодо надання щомісячної адресної допомоги переселенцям для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг