Чортківська районна державна адміністрація
48500, м.Чортків, вул.Шевченка, 23
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну / Проекти районних програм

Проект програми зайнятості населення Чортківського району на 2012 – 2014 роки


Схвалено

розпорядженням голови

районної державної адміністрації

__ ________ 2012р. № ____

 

Проект програми зайнятості населення Чортківського району на 2012 – 2014 роки

 

1.      Паспорт Програми

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації, районний центр зайнятості

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа

05.10.2011 року №383 наказ Міністерства соціальної політики України “Про розроблення та узгодження проектів територіальних (регіональних) програм зайнятості населення на 2012-2013 роки”, 04.11.2011 року №92 доручення голови обласної державної адміністрації “Про розроблення та узгодження проектів обласної, районних і Тернопільської міської програм зайнятості населення на 2012-2013 роки”, 14.12.2011 року №81 доручення голови районної державної адміністрації “Про розроблення та узгодження проекту районної програми зайнятості на 2012-2014 роки”.

3.

Розробник програми

Міжвідомча робоча група з розроблення проекту програми зайнятості населення Чортківського району на 2012-2014 роки, управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації, районний центр зайнятості.

4.

Співрозробники програми

Галузеві управління районної державної адміністрації, міськвиконком.

5.

Відповідальний виконавець програми

Управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації, районний центр зайнятості.

6.

Учасники програми

Управління економіки, праці та соціального захисту населення, відділи освіти, культури та туризму районної державної адміністрації, центр соціальних служб для сім”ї, дітей та молоді, міськвиконком, районний центр зайнятості, управління статистики в Чортківському районі, міжгалузева координаційна рада профспілок, підприємства, установи та організації.

7.

Термін реалізації програми

2012-2014роки

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього тис.грн.

У т.ч.:

 

 

23371,5

8.1.

Коштів Державного бюджету

-

8.2.

Коштів обласного бюджету

-

8.3.

Коштів місцевого бюджету

-

8.4.

Коштів Фонду загальнообов”язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, тис.грн.

 

Всього 23371,5

у 2012 році 7361,3

у 2013 році 8005,1

у 2014 році 8005,1

 

 

ПРОЕКТ ПРОГРАМИ

зайнятості населення Чортківського району

на 2012-2014 роки

І. Основні підсумки виконання програми зайнятості населення

на 2010, 2011 роки

 

Програма зайнятості населення Чортківського району на 2010, 2011 роки схвалена розпорядженням голови районної державної адміністрації від 26 жовтня 2010 року № 770 та затверджена рішенням Чортківської районної ради від 10 грудня 2010 року № 28.

Аналіз виконання програми зайнятості населення Чортківського району на 2010-2011 роки засвідчує, що в період наростання кризових явищ в економіці району, не вдалося повністю виконати її основні завдання.

Аналіз виконання програми соціально-економічного розвитку району за 2010 рік свідчить про те, що в більшості напрямків діяльності вдалось досягти позитивних результатів.

            Валовий сукупний продукт по району в 2011 році по прогнозних даних становитиме 1375377,3 тис.грн. при програмі 1182905,0 тис.грн., виконання становитиме 116,2% Темп росту до минулого року 109%.

            Середньомісячна заробітна плата за 2009 рік склала 1396,01 грн., ріст 7,8% до минулого року.

 Рівень середньомісячної заробітної плати за звітний рік склв 1957,93 грн., що на 117,4% більше порівнянні із заробітною платою 2010 року.

 Середньомісячна заробітна плата в економіці району за грудень 2011 року становила 2271,17грн., в порівнянні до січня 2011 року збільшилась на 45,9%, а до 2010 року на 37,6%. Залежно від сфер діяльності рівні заробітної плати різні. Так, середньомісячна заробітна плата склала: в культурі 2632,45грн. (+326,20грн. в порівнянні з листопадом 2011 року), в освіті – 2526,39грн.(+556,80грн.), в будівництві – 2197,72грн.(+573,52грн.). Незначне збільшення спостерігалось в охороні здоров’я, транспорті, торгівлі.

Основними причинами повільного виходу економіки області з кризового стану є загострення проблем у фінансово-кредитній сфері, суттєві валютні коливання, відсутність відчутних тенденцій до відновлення позитивної динаміки попиту на внутрішньому та світових ринках.

У 2010 році при завданні створити 960 нових робочих місць, в районі створено 1098. Річне завдання виконано на 115,6 %. За січень - грудень 2011 року при річному завданні створити 1000 нових робочих місця в районі створено 1156, що становить 115,6 % річного завдання, в тому числі - у юридичних осіб створено 313 нових робочих місць, у фізичних осіб-підприємців – 671, для фізичних осіб-підприємців – 172 нових робочих місця.

За даними районного центру зайнятості протягом 2011 року на обліку в центрі зайнятості перебувало 816 чол. (510 чол. – 2010 р.). За січень-грудень 2011 року зареєструвалося – 2404 чол. (2528 чол. - 2010 р.), з них молоді – 1366 чол., жінок – 1106 чол., вивільнених – 60 чол., особи які підпадають під 5 % квоту – 405 чол. Станом на 01.01.2012 р. перебуває на обліку в районному центрі зайнятості всього – 679 чол. (445 чол. – 2008 р.), в тому числі із статусом безробітного – 608 чол. (750 чол. – 2010 р.), з них особи, які займали робітничі місця – 315 чол., посади службовців – 248 чол., особи без професії або такі, що займали місця, які не потребують спеціальної підготовки – 45 чол., молодь у віці до 35 років – 354 чол., працівники сільського господарства – 109 чол., особи, які проживають у сільській місцевості – 346 чол., вивільнені працівники – 23 чол., особи, які підпадають під 5 % квоту – 152 чол.

Протягом січеня-грудня 2011 року в центрі зайнятості перебувало 54 особи з обмеженими фізичними можливостями (2010 рік - 39 осіб), працевлаштовано службою зайнятості з початку року 23 чол. (2010р. – 21 чол.), і станом на 01.01.2012 року на обліку перебуває 11 особ з обмеженими фізичними можливостями.

За звітний період службою зайнятості працевлаштовано всього – 1673 чол. (1643 чол. – 2010 рік), в тому числі молоді – 837 чол., жінок – 736 чол.

За звітний період проходило профнавчання 235 безробітних громадян, з них 143 чол. – особи, які мають робітничі професії, 58 чол. – службовці, 30 чол. – особи, які займали місця, що не потребують спеціальної підготовки, 4чол. – особи, які не мають професії.

Чортківським районним центром зайнятості проведено всі необхідні заходи по організації громадських робіт. З початку року укладено 93 договорів між районним центром зайнятості та підприємствами, установами та організаціями, згідно яких 410 чол. взяли участь в оплачуваних громадських роботах (2010 рік – 335 чол.).

Станом на 01.01.2012 р. отримали допомогу по безробіттю – 549 чол. (652 чол. – 2010 р.)

За січень-грудень 2011 р. укладено 671 трудових договорів між працівником та фізичною особою (2010 рік – 518), розірвано 579 договори (2010 рік – 571).

 

ІІ. Основні тенденції соціально-економічного розвитку району

та розвитку ринку праці

 

Основним стратегічним ресурсом і чинником економічного зростання є людський потенціал. Процес використання людського потенціалу в районі упо­вільнюється через ситуацію, що склалася на ринку праці, надлишок робочої сили, низький рівень якості освіти, недостатність доходів та рівня особистого спожи­вання, поширення бідності тощо.

Потребує розв’язання проблема збереження і зміцнення трудового потенці­алу, що має велике значення для сталого соціально-економічного розвитку Чортківщини. Саме кількісні та якісні параметри трудового потенціалу стають в умовах кризових явищ в економіці та соціальних протиріч основним чинником розвитку.

Зазначені тенденції впливають на кількісно-якісний склад трудового потен­ціалу, продуктивність суспільної праці та її стимулу, кваліфікаційний і освітньо-культурний рівень населення, вартість робочої сили і доходи населення. Економі­чні та соціальні проблеми спричинили безробіття, поширення нелегальної трудо­вої діяльності, зниження інтелектуального та освітнього потенціалу, значне роз­шарування населення за рівнем доходів.

Основною метою розвитку району на середньострокову перспективу є:

- закріплення економічного зростання на основі збільшення обсягів інвести­цій у пріоритетні галузі економіки району;

- сприяння впровадженню ресурсо- та енергозберігаючих технологій і системи управління якістю;

- розвиток виробничої та соціальної інфраструктури місцевого та загальноде­ржавного значення;

- розвиток сучасної туристично-рекреаційної інфраструктури, підтримки культурного потенціалу і традицій;

- створення умов для сталого розвитку людських ресурсів на базі функціону­вання ефективної системи соціальних послуг, продуктивної зайнятості населення, справедливої оплати праці, задіяння стимулів до збільшення індивідуальних доходів громадян для досягнення голо­вної цілі – підвищення добробуту населення.

У 2012, 2013 та 2014 роках очікується подальше зростання (на 5,5 % , 13,6 % та 24,4 %) рівня середньомі­сячної заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки. Так, заробітна плата у сільському господарстві зросте на 11,7% , 15,9%, та 17,6 %, у промисловості – на 5,5 %, 15,0 % та 20,0%.

На ринку праці району існують проблеми, які є типовими для західного регіону України. Збереження надлишкової чисельності персоналу у попередні роки на підприємствах та в організаціях району призведе до поступового вивіль­нення або звільнення за власним бажанням певної кількості працівників. Це пе­редбачено прогнозними розрахунками, які проведені на основі дослідження очі­куваного вивільнення працівників, і закладено до програми зайнятості.

Складний процес працевлаштування даної категорії незайнятих призведе до значних витрат коштів на виплату допомоги по безробіттю, перенавчання чи підвищення кваліфі­кації.

Місцеві органи виконавчої влади, служба зайнятості спільно з підприємст­вами та організаціями здійснюватимуть регулювання ринку праці за рахунок ак­тивної по­літики сприяння зайнятості населення. Проводитиметься робота щодо освоєння додаткових робочих місць, в тому числі з гнучкими формами зайнятості на під­приємст­вах і в господарствах усіх форм власності, зменшення рівня прихованого безро­біття, оптимізації структури вищих і професійно-технічних навчальних за­кладів щодо підготовки спеціалістів згідно з реальними потребами ринку праці.

 

У результаті здійснення запланованих заходів передбачається :

 

- підвищити заробітну плату штатних працівників з 1848 грн. у 2011 році до 1950 грн. у 2012 році, 2100 грн. у 2013 році та до 2300 грн. у 2014 році.;

- знизити кількість працівників, які знаходяться в режимі неповного робочого дня (тижня) з 1358 осіб у 2011 році до 1300 осіб у 2012 році, 1280 осіб у 2013 та 1260 осіб у 2014 році;

- збільшити кількість найманих працівників та середньомісячну заробітну плату на малих підприємствах з 700 та 980 гривень у 2011 році до 710 та 1110 грн. у 2012 році, 720 та 1200грн. у 2013році і 730 та 1300 грн. у 2014 році;

- розширити сферу застосування праці за рахунок створення у 2012 році 1030, у 2013 році 1060 та у 2014році 1080 нових робочих місць.

 

ІІІ. Основні показники соціально-економічного розвитку регіону

 

 

 

Найменування

показника

 

2010 рік

(звітні дані)

 

 

 2011 рік

 

2012 рік

 

(прогнозні

 дані)

 

2013

рік

 

(прогноз-ні

дані)

 

2014рік

 

(прогноз-ні

дані)

 

 перше півріччя

 

у цілому

за рік

перше

півріччя

(звітні

дані)

у цілому

за рік

(звітні

дані)

1. Валовий регіональний продукт, млн. грн.

281,7

1256,4

345,6

1375,3

1404,8

1435

1468

2.Індексфізичного обсягу валового регіо­нального продукту,у % до попере­днього періоду

-

-

-

-

-

 

-

3. Індекси проми­слової продукції, у % до попереднього періоду

120,2

126,2

89,6

92

100

103

104

4. Темп зростання (зниження) валової про­дукції сільського господарства, у відсотках до попереднього періоду

174

100,5

109

100,6

101

103

103

5.Інвестиції в основний капітал на одну особу, грн.

320

1409

762

1680

2060

2100

2150

6. Індекси інвестицій в

основний капітал, у % до попереднього періоду

150,8

156,7

206,7

113,1

110

112

113

7.Прямі іноземні інвестиції на одну особу, дол. США

29,1

26,4

26,1

23,7

26,3

27

28

8. Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць

29

22

27

26

27

27

27

9. Чисельність наявного населення, ( у середньому за період), тис. осіб

76,4

76,4

76,3

76,2

76,1

76

76

10. Наявний дохід у розрахунку на одну особу, грн.

1450

1501

1596

1620

1680

1750

1800

 

ІV. Основні показники ринку праці

 

 

 

 

Найменування

показника

 

2010 рік

(звітні дані)

 

 

 2011 рік

 

2012 рік

 

(прогнозні

 дані)

 

2013 рік

 

(прогнозні

 дані)

 

2014 рік

 

(прогнозні

 дані)

 

 перше півріччя

 

у цілому

за рік

перше

півріччя

(звітні

дані)

у цілому

за рік

(звітні

дані)

1. Чисельність зайнятого населення віком 15-70 ро­ків (у се­редньому за період),

тис. осіб – усього

13005

13105

15006

15106

15150

15160

15160

з неї зайнятого населення

працездатного віку

12826

12355

11641

12341

12400

13100

13100

2. Рівень зайнятості, у % до чисельності насе­лення:

 віком 15-70 років

17,1

17,2

19,7

19,9

19,9

20,0

20,0

 працездатного віку

15,0

16,3

15,3

16,2

16,3

17,2

17,2

3. Чисельність безробітного населення віком 15-70 років, ви­значена за методологією МОП ( в серед­ньому за період) ,тис. осіб – усього

-

-

-

-

-

-

-

 з неї безробітного населення працездатного віку

-

-

-

-

-

-

-

4. Рівень безробіття, визначений за методоло­гією МОП, у % до чисельності економічно актив­ного населення:

 віком 15-70 років

-

-

-

-

-

-

-

 працездатного віку

-

-

-

-

-

 

-

 

V. Показники професійної підготовки

та використання робочої сили

 

 

 

 

Найменування

показника

 

2010рік

(звітні дані)

 

 2011 рік

 

2012 рік

 

(прогнозні

 дані)

 

2013 рік

 

(прогнозні

 дані)

 

2014 рік

 

(прогнозні

 дані)

 перше півріччя

у цілому

за рік

перше

півріччя

(звітні

дані)

у цілому

за рік

(очікувані

дані)

1. Кількість навчальних закладів,одиниць - усього

 

х

 

4

 

х

 

4

 

4

 

4

 

4

у тому числі:

-вищих навчальних закладів

 ІІІ-ІУ рівнів акредитації

 

 

х

 

 

1

 

 

х

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

-вищих навчальних закладів

 І-ІІ рівнів акредитації

 

х

 

2

 

х

 

2

 

2

 

2

 

2

- професійно-технічних

навчальних закладів

х

 

1

х

1

1

1

1

2.Кількість випускників навчальних закладів, тис.осіб- усього

х

1473

х

1439

1259

1148

1150

у тому числі:

- випускників вищих навчальних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації

х

615

х

582

409

310

310

- випускників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації

х

663

х

678

683

654

656

- випускників професійно-технічних навчальних закладів

х

195

х

197

177

184

184

3.Середньооблікова кількість

штатних працівників (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та у фізичних осіб-підприємців), тис. осіб

10800

10964

10448

10500

10500

10600

10650

4.Середньомісячна заробітна плата штатних працівників

(без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та у фізичних осіб-підприємців), грн. - усього

1500,66

1667,68

1696,33

1848,00

1950,0

2100,0

2300,0

у тому числі за видами економічної діяльності:

- сільське господарство, мисливство та пов’язані з ним послуги

1398,60

1509,80

1721,15

1865,0

1900,0

1970,0

2000,0

- промисловість

1502,55

1895,30

1558,63

1984,00

2100,0

2300,0

2400,0

5. Кількість працівників, які знаходяться у вимушених неоплачуваних відпустках з ініціативи роботодавців, тис.осіб

218

320

96

100

100

120

120

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

2,0

2,9

0,9

0,9

0,9

1,1

1,1

6. Кількість працівників, які знаходяться у режимі неповного робочого дня (тижня ), тис.осіб

1719

1975

1300

1358

1300

1280

1260

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

15,9

18,0

13,0

13,1

12,8

13,1

13,0

7. Кількість працівників, які підвищили свою кваліфікацію, тис. осіб

380

675

410

690

700

710

720

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

3,5

6,2

3,9

6,6

6,7

6,7

6,8

8. Кількість працівників, які пройшли професійну підготовку та перепідготовку, тис. осіб

52

99

69

106

110

115

120

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

0,5

0,9

0,7

1,0

1,0

1,0

1,1

9. Кількість найманих працівників на малих підприємствах, тис. осіб

605

690

670

700

710

720

730

10. Середньомісячна заробітна

плата найманих працівників малих підприємств, грн..

х

773,10

х

980,25

1110,0

1200,0

1300,0

 

VІ. Розширення сфери застосування праці шляхом

створення нових робочих місць

 

 (кількість створених робочих місць обраховується відповідно до Методики моніторингу створення робочих місць,затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2006 року №512 ”Деякі питання моніторингу створення робочих місць”)

 

Найменування

показника

2010 рік

(звітні дані)

2011 рік

 

2012 рік

(прогноз-

ні дані)

 

2013 рік

(прогноз-

ні дані)

 

2014 рік

(прогноз-

ні дані)

 перше півріччя

у цілому

за рік

перше

півріччя

(звітні

дані)

у цілому

за рік

(звітні

дані)

Розширення сфери застосування праці шляхом

створення нових робочих місць у цілому по району

1. Створено робочих місць, осіб – усього

604

1098

607

1156

1030

1060

1080

з них:

- юридичними особами( на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності та організаційно–правових форм господарювання): осіб

 у % до загальної кількості

 створених робочих місць

 

 

 

 

 

 

200

 

33,1

 

 

 

 

 

 

345

 

31,4

 

 

 

 

 

 

172

 

28,3

 

 

 

 

 

 

313

 

27,1

 

 

 

 

 

 

360

 

35,0

 

 

 

 

 

 

385

 

36,3

 

 

 

 

 

 

405

 

37,5

 - фізичними особами – підприємцями та іншими фізичними особами – платниками податку з доходів

фізичних осіб ( включаючи

робочі місця для найманих працівників): осіб

 у % до загальної кількості

 створених робочих місць

 

 

 

 

 

 

404

 

66,9

 

 

 

 

 

 

753

 

68,6

 

 

 

 

 

 

435

 

71,7

 

 

 

 

 

 

843

 

72,9

 

 

 

 

 

 

670

 

65,0

 

 

 

 

 

 

675

 

63,7

 

 

 

 

 

 

675

 

62,5

2. Створено робочих місць за

видами економічної діяльності, осіб*:

 

 

604

 

 

1098

 

 

607

 

 

1156

 

 

1030

 

 

1060

 

 

1080

Сільське господарство

26

42

54

106

90

80

90

Рибальство

0

0

0

0

0

0

0

Добувна промисловість

0

0

0

1

0

0

0

Переробна промисловість

62

132

87

149

102

110

120

Виробництво і розприділення енергії газу та води

0

0

0

0

0

0

0

Будівництво

20

52

11

18

20

20

20

Оптова торгівля

336

565

309

606

570

575

575

Готелі і ресторани

30

58

48

74

70

80

80

Транспорт

28

50

32

58

65

77

77

Фінансова діяльність

6

8

2

2

2

0

0

Операції з нерухомістю

5

14

17

47

33

13

13

Державне управління

5

8

7

12

8

10

10

Освіта

31

55

3

15

10

8

8

Охорона здоров”я

2

21

6

13

10

2

2

Колективні послуги

53

93

31

55

50

85

85

3. Створено робочих місць у

розрізі адміністративно-

територіальних одиниць, осіб:

 

 

602

 

 

1098

 

 

606

 

 

1156

 

 

1030

 

 

1060

 

 

1080

Розширення сфери застосування праці шляхом

створення робочих місць у малих містах

 

 

4. Створено робочих місць -

усього: осіб

 у % до кількості створених робочих місць у цілому в регіоні

 

390

 

 

64,6

 

627

 

 

57,1

 

410

 

 

67,5

 

700

 

 

64,8

 

670

 

 

65,0

 

750

 

 

70,8

 

770

 

 

71,3

 з них:

- юридичними особами( на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності та організаційно–правових форм господарювання):осіб

у % до кількості створених робочих місць у малих містах

 

 

 

 

 

 

100

 

25,6

 

 

 

 

 

 

168

 

26,8

 

 

 

 

 

 

190

 

46,3

 

 

 

 

 

 

260

 

37,1

 

 

 

 

 

 

220

 

32,8

 

 

 

 

 

 

250

 

33,3

 

 

 

 

 

 

260

 

33,8

- фізичними особами – підприємцями та іншими фізичними особами – платниками податку з доходів

фізичних осіб ( включаючи

робочі місця для найманих працівників):осіб

у % до кількості створених робочих місць у малих містах

 

 

 

 

 

 

290

 

74,4

 

 

 

 

 

 

459

 

73,2

 

 

 

 

 

 

220

 

53,7

 

 

 

 

 

 

440

 

62,9

 

 

 

 

 

 

450

 

67,2

 

 

 

 

 

 

500

 

66,7

 

 

 

 

 

 

505

 

66,2

5. Створено робочих місць за видами економічної діяльності, осіб:

 

 

 

 

 

 

 

Сільське господарство

2

2

10

13

12

12

15

Рибальство

0

0

0

0

0

0

0

Добувна промисловість

0

0

0

1

1

1

1

Переробна промисловість

41

42

49

89

90

140

150

Виробництво і розприділення енергії газу та води

0

0

0

0

0

0

0

Будівництво

30

30

50

72

67

67

70

Оптова торгівля

212

407

181

316

313

333

335

Готелі і ресторани

29

30

31

46

44

44

44

Транспорт

20

28

25

54

51

51

51

Фінансова діяльність

3

7

0

1

1

1

1

Операції з нерухомістю

18

25

15

26

25

25

25

Державне управління

1

1

8

11

5

10

10

Освіта

19

29

26

42

35

40

40

Охорона здоров”я

5

5

5

9

8

8

8

Колективні послуги

10

21

10

20

18

18

20

* Види економічної діяльності наводяться відповідно до Методики моніторингу створення робочих місць, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2006 року № 512

 

VІІ. Надання соціальних послуг державною службою зайнятості ( осіб)

 

 

Найменування

показника

 

2010 рік

(звітні дані)

 

 2011 рік

 

2012 рік

(прогнозні

 дані)

 

2013 рік

(прогнозні

 дані)

 

2014 рік

(прогнозні

 дані)

 

 перше півріччя

у цілому

за рік

перше

півріччя

(звітні

дані)

у цілому

за рік

(звітні

дані)

1. Чисельність незайнятих грома­дян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості протягом звітного періоду

1279

3038

1932

3220

3160

3170

3170

з рядка1:

 

 

 

 

 

 

 

1.1. На початок періоду

510

510

816

816

679

785

790

1.2.Звернеться протягом періоду

769

2528

1116

2404

2481

2485

2485

2. Чисельність незайнятих грома­дян, працевлаштованих протягом періоду

594

1643

945

1673

1675

1680

1680

3. Чисельність безробітних громадян, які проходитимуть професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації

124

233

131

235

235

235

235

4.Чисельність незайнятих громадян, залучених до участі в оплачуваних громадських роботах

141

335

301

410

410

410

410

5. Чисельність незайнятих і зайнятих громадян, яким надано інформаційно-консультаційні та профорієнтаційні послуги

2808

6295

4858

9336

9400

9400

9400

6. Чисельність незайнятих громадян, які перебуватимуть на обліку станом на кінець періоду

337

816

522

679

785

790

790

 

VІІІ. Показники сприяння зайнятості інвалідів

 ( осіб )

Найменування

показника

 2010 рік ( звітні дані)

 2011рік (звітні дані)

2012рік

 (прогнозні дані)

2013 рік

 (прогнозні дані)

2014 рік

 (прогнозні дані)

1.Чисельність працюючих інвалідів*

387

390

400

410

410

2. Кількість створених робочих місць за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів

-

-

-

-

-

3. Чисельність інвалідів, працевлаштованих за сприяння державної служби зайнятості

 

21

 

23

 

23

 

23

 

23

 

4. Чисельність інвалідів, які проходили професійне навчання :

5

4

4

4

4

- за направленням державної служби зайнятості – усього

5

4

4

4

4

з них за рахунок коштів Фонду

соціального захисту інвалідів

-

-

-

-

-

_______

 * Визначається на основі звітних даних за формою №10-ІІІ (річна), затвердженою наказом Мінпраці від 10 лютого 2007 року №42 за погодженням з Держкомстатом та Держкомпідприємництвом ( зареєстрований у Мінюсті 13 лютого 2007 року за № 117/13384).

 

IХ. Заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення,

мінімізації впливу фінансово-економічної кризи на стан

регіонального ринку праці на 2012-2014 роки

Найменування

заходу

Виконавці

(місцеві органі виконавчої влади, інші установи та організації)

Термін виконання

1

2

3

1. Сприяння забезпеченню економіки регіону кваліфікованими кадрами

1.1. Проводити вивчення обсягів підготовки та стан працевлаштування випускників та професійних навчальних закладів.

Районний центр зайнятості, вищі та професійні навчальні заклади

четвертий квартал 2012 та 2014 років

1.2. Забезпечити проведення моніторингу стану справ на регіональному ринку праці з метою визначення потреби в підготовці кваліфікованих кадрів.

Районний центр зайнятості

Постійно

1.3. Посилити контроль за видачею ліцензій навчальним закладам району на підготовку спеціалістів з метою оптимізації обсягів підготовки робітничих професій.

Чортківське ВПУ,

відділ освіти райдержадміністрації

Постійно

1.4. Здійснювати належну співпрацю професійно-технічних навчальних закладів із загальноосвітніми і вищими навчальними закладами з питань допрофесійного, професійного навчання, ступеневої підготовки.

Відділ освіти райдержадміністрації, навчальні заклади району

Постійно

1.5.Забезпечити здійснення заходів щодо

проведення належної профорієнтаційної роботи з врахуванням реального стану районного ринку праці та потреби в фахівцях.

Районний центр зайнятості, навчальні заклади

Постійно

1.6. Забезпечити підготовку спеціалістів та робітників масових професій, враховуючи перспективу потребу в кадрах та професійний склад безробітних.

Професійні навчальні заклади

Постійно

1.7. Здійснювати моніторинг забезпечення кадрами у 2012-2014 роках закладів сільської культури з метою підвищення зайнятості сільського населення.

Відділ культури райдержадміністрації

Постійно

2. Розширення сфери застосування праці, сприяння зайнятості населення

2.1. Здійснювати діяльність фінансово-економічної діяльності підприємств та організацій району з метою визначення перспективи їх подальшого розвитку.

Управління економіки райдержадміністрації

Постійно

2.2.Забезпечити розширення сфери

прикладання праці за рахунок створення нових робочих місць:

-         у 2012 році - 1030;

-         у 2013 році - 1060.

-         У 2014 році - 1080

Управління праці та со-ціального захисту насе-лення, агропромислового розвитку, економіки райдержадміністрації, відділи райдержадміні-страції; районний центр зайнятості, підприємства установи та організації

Постійно

2.3. Здійснювати активні заходи щодо легалізації “Тіньової” зайнятості та обов’язкової реєстрації працюючих найманих працівників робітників, зайнятих у малому бізнесі шляхом укладання трудових договорів між працівниками та суб’єктами підприємництва.

Державна податкова інспекція в Чортківському районі, головний державний інспектор праці Тернопільської територіальної інспекції праці, районний центр зайнятості, інші контролюючі органи

Постійно

2.4. У межах чинного законодавства вживати заходів щодо економічного стимулювання та зменшення податкового тиску на підприємства і організації незалежно від форм власності, щодо сприятиме збереженню робочих місць для продуктивної зайнятості громадян, у тому числі з обмеженою працездатністю та які мають потребу у особливому захисті.

Державна податкова інспекція в Чортківському районі, виконкоми міської, сільських та селищної рад

Постійно

2.5. Проводити інвентаризацію недіючих об’єктів різних форм власності, які можуть бути використані підприємцями для організації власної справи або розширення виробництва. Виробити механізм пільгового надання зазначених об’єктів у довгострокову оренду.

Управління економіки райдержадміністрації, виконкоми міської, сільських та селищної рад спільно з районною організацією підприємців

Постійно

2.6.Активізувати роботу єдиного реєстраційного офісу та центру видачі дозволів суб’єктам підприємницької діяльності на ведення господарської діяльності.

Відділ з питань державної реєстрації райдержадміністрації

Постійно

2.7.Забезпечити режим найбільшого сприяння реалізації пріоритетних напрямків розвитку малого підприємництва, а саме:

- надання населенню комунальних, побутових та інших послуг;

- та виробництво товарів споживання, в тому числі з місцевої сировини;

- виробництво будівельних матеріалів з місцевої сировини ;

- розвиток індивідуального житлового будівництва;

- розроблення та впровадження природоохоронних технологій;

- переробка та утилізація вторинної сировини та відходів;

- розроблення та впровадження науково- містких конкурентноспроможних технологій у сфері енерго- та ресурсозбереження;

- виробництво нових матеріалів тощо.

Управління економіки райдержадміністрації, районний центр зайнятості

Постійно

2.8.Сприяти розширенню сфери застосування

праці у сільській місцевості шляхом:

- розвитку малих підприємств з переробки сільгосппродукції;

- створення заготівельних, збутових агросервісних фірм;

- організації сімейних, фермерських господарств;розвитку особистих підсобних господарств.

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, районний центр зайнятості.

Постійно

2.9. Вжити заходів щодо забезпечення робочих місць у закладах культури у сільській місцевості: клубах, будинках культури, бібліотеках, музеях, початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах.

Відділ культури і туризму райдержадміністрації, виконкоми сільських рад

Постійно

2.10. Аналізувати стан та причини прихованого безробіття, оперативно інформувати райдержадміністрацію про неповну зайнятість працівників підприємств, організацій, установ району для прийняття відповідних управлінських рішень.

Управління статистики у Чортківському районі, управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

Постійно

3. Використання робочої сили, регулювання соціально-трудових відносин

3.1. Забезпечити державний нагляд і контроль за безумовним виконанням на підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності і господарювання та фізичними особами – субєктами господарювання діючих законодавчих актів про працю та зайнятість з метою забезпечення захисту прав і гарантій найманих працівників, недопущення використання робочої сили без належного оформлення трудових відносин з роботодавцями та дотримання трудових прав.

Головний державний інспектор праці Тернопільської територіальної інспекції праці, управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

2012-2014 роки, згідно затверджених графіків перевірок

3.2. Аналізувати стан та причини прихованого безробіття. Оперативно інформувати райдержадміністрацію про певну зайнятість працівників підприємств, організацій, установ району для прийняття відповідних управлінських рішень.

Управління статистики в Чортківському районі, районний центр зайнятості

2012-2014 роки

3.3. Відповідно до ст.2 Закону України «Про колективні договори» сприяти прийняттю на підприємствах взаємних зобов”язань про першочергові заходи щодо зниження спаду виробництва, запобігання безробіттю, соціального захисту своїх працівників та здійснювати аналіз їх використання.

Управління економіки, управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

2012-2014роки

3.4. Здійснювати контроль за правильністю оплати простоїв на підприємствах усіх форм власності, дотримання вимог щодо законності і обгрунтованості надання роботодавцями відпусток без збереження заробітної плати та вживати відповідні заходи щодо усунення порушень.

Головний державний інспектор праці Тернопільської територіальної інспекції праці, управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

2012-2014 роки, згідно затвердженого графіка перевірок

3.5. Забезпечити контроль за встановленням та виплатою заробітної плати не менше встановленого мінімуму на підприємствах усіх форм власності, установах та організаціях. Вживати у межах своєї компетенції заходи щодо ліквідації та недопущення появи поточної заборгованості із виплати заробітної плати.

Головний державний інспектор праці Тернопільської територіальної інспекції праці, управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

 2012-2014роки

3.6. Проводити моніторинг рівня заробітної плати в галузях економіки району, сприяти зростанню рівня заробітної плати, недопущення використання робочої сили з оплати праці, нижче законодавчо встановленого її мінімального розміру.

Головний державний інспектор праці Тернопільської територіальної інспекції праці, управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

щомісячно 2012-2014 роки

4. Підвищення професійної якості працівників

4.1.Проводити вивчення обсягів підготовки та стан працевлаштування випускників вищих та професійних навчальних закладів та вносити відповідні пропозиції щодо вдосконалення цього процесу

Відділ освіти РДА, районний центр зайнятості, вищі та професійні навчальні заклади

2012-2014 роки

4.2.Провести моніторинг стану справ на ринку праці з метою визначення потреби в підготовці кваліфікованих кадрів

Відділ освіти РДА, районний центр зайнятості

2012-2014 роки

4.3.Здійснювати належну співпрацю професійно-технічних навчальних закладів із загальноосвітніми і вищими навчальними закладами з питань допрофесійного , професійного навчання , ступеневої підготовки

Відділ освіти РДА, навчальні заклади

2012-2014 роки

4.4.Продовжити роботу щодо перепрофілювання навчальних закладів , у першу чергу , професійно-технічних , для підготовки робітників з урахуванням потреб ринку праці району

Відділ освіти РДА, управління економіки та розвитку інфраструктури районної державної адміністрації

2012-2014 роки

4.5.Забезпечити підготовку спеціалістів та робітників масових професій , враховуючи перспективну потребу в кадрах та професійний склад безробітних

Відділ освіти РДА , вищі і професійні навчальні заклади , районний центр зайнятості

2012-2014 роки

4.6.Забезпечити підвищення якості професійно - практичної підготовки учасників навчально - виховного процесу , посилення партнерських зв’язків з роботодавцями , залучення їх до формування змісту вищої освіти , проведення практики студентів , стажування викладачів , створення у вищих навчальних закладах центрів просування по службі з базою даних про робочі місця , надання консалтингова них послуг студентам з питань майбутньої діяльності

Відділ освіти РДА, вищі та професійні навчальні заклади, районний центр зайнятості, ПОУ району.

2012-2014 роки

4.7.Організувати роботу щодо професійної організації молоді як однієї з найбільш уразливих категорій населення з метою формування професійних намірів учнів та побудови професійної кар’єри :

-         проводити з учнями загальноосвітніх навчальних закладів групові профінформаційні консультації , профорієнтаційні семінари , професіографічні екскурсії , уроки тощо ;

-         організувати для учнів випускних класів загальноосвітніх навчальних закладів тижні , місячники з профорієнтації , Дні профорієнтації , Дні відкритих дверей центру зайнятості , навчальних закладів та ПОУ інші масові інформаційні заходи ;

-         запровадити у практику роботи загальноосвітніх навчальних закладів надання індивідуальних професійних консультацій учням та їх батькам ;

-         запровадити у практику роботи навчальних закладів професійної освіти проведення семінарів з техніки самостійного пошуку роботи та побудови професійної кар’єри для учнів та студентів ; надання учням та студентам індивідуальні професійні консультації ;

-         застосування інших форм і методів професійної роботи з молоддю

Відділ у справах сім»ї та молоді , культури і туризму , освіти , районний центр зайнятості

Постійно протягом навчального року

4.8.Проводити інформаційно-розяснювальну роботу з метою формування в суспільстві соціально відповідального бізнесу , позитивного іміджу робітничих професій та підвищення соціального статуса робітника , формування активної життєвої позиції у молоді :

-         здійснювати публікацію в засобах масової інформації ;

-         сприяти виданню художніх публікацій , книг .

Відділ освіти РДА , у справах сім”ї та молоді , райдержадміністрація , районний центр зайнятості

2012-2014 роки

5. Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту

і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці

5.1. Бронювати щороку не менше 12 робочих місць для соціального захисту громадян, які не здатні на рівних конкурувати на ринку праці, в тому числі для молоді, яка закінчила загальноосвітні школи, професійні навчально – виховні заклади і не отримали направлення на роботу.

Райдержадміністрації, підприємства, установи і організації

2012-2014 роки

5.2. Організувати оплачувані громадські роботи в будинках – інтернатах і територіальних центрах соціального обслуговування пенсіонерів, одиноких непрацездатних громадян.

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, тер.центр СЗПОНГ, районний центр зайнятості

2012-2014роки

5.3. Надавати інвалідам консультації з питань законодавства про працю та зайнятість.

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, районний центр зайнятості

2012-2014роки

5.4. Надавати профорієнтаційні послуги категоріям населення, які не можуть на рівних конкурувати на ринку праці, з метою підвищення їх конкурентноспроможності на ринку праці:

- проводити тематичні семінари для цільових груп населення, в тому числі із залученням зацікавлених організацій;

- надавати індивідуальні професійні та психологічні консультації, в тому числі із залученням спеціалістів зацікавлених організації;

- інші профорієнтаційні заходи.

Відділ у справах сім”ї та молоді райдержадміністрації, тер. центр соціальної служби для молоді, районний центр зайнятості

2012-2014 роки

5.5. Забезпечити надання профорієнтаційних послуг інвалідам з метою прискорення їх адаптації до умов ринку праці та професійної інтеграції у суспільстві.

Відділ у справах сім”ї та молоді райдержадміністрації, тер. центр соціальої служби для молоді, районний центр зайнятості

відповідно до планів спільних заходів у 2012-2014 роках

6. Надання соціальних послуг зареєстрованим безробітним

та профілактика настання безробіття

6.1. З метою зменшення тривалості пошуку роботи безробітними та ефективного сприяння роботодавцями у забезпеченні необхідними кадрами передбачити:

- інформування населення та роботодавців через електронні та друковані засоби масової інформації про стан ринку парці, наявність вакансій в інших регіонах України, гарантії соціального захисту;

- удосконалення профорієнтаційної роботи з безробітними;

- систематичну актуалізацію та поповнення банків вакансій, проведення спеціалізованих заходів, облаштування компютерних класів.

Районний центр зайнятості, підприємства, установи та організації

2012-2014 роки

6.2. Для розширення можливостей працевлаштування молоді, особливо на перше робоче місце, практикувати її першочергове направлення на навчання та перенавчання за професіями, які користуються попитом на ринку праці.

Районний центр зайнятості

2012-2014 роки

6.3. Розширити види та обсяги оплачуваних громадських робіт для незайнятого населення. Сприяти закріпленню на цих роботах тимчасових працівників.

Районний центр зайнятості

2012-2014 роки

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                               Ж.В. ГАБРУСЬКА

 

В.Д. Цвєтков 2-12-82

 

 

Напрямки діяльності та заходи районної програми зайнятості населення на 2012 – 2014 роки

 

№ п/п

Назва напрямку діяльності (пріорітетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходів

Виконавці

 

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.*

Очікуваний результат

1.

Фінансування матеріального забезпечення та соціальних послуг незайнятому населенню

Матеріальне забезпечення безробітних (допомога по безробіттю, на поховання, одноразова, у період профпідготовки)

2012 рік

Районний центр зайнятості

Фонд загальнообов”язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

 

 

6431,8

Соціальний захист незайнятого населення та безробітних на ринку праці

Соціальні послуги незайнятому населенню та безробітним (профпідготовка, громадські роботи, дотації, інформаційно-консультаційні послуги)

2012 рік

Районний центр зайнятості

Фонд загальнообов”язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

 

 

1120,2

Соціальний захист незайнятого населення та безробітних на ринку праці

 

Ресурсне забезпечення програми зайнятості населення

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання

Всього витрат на виконання програми

2012 рік

2013 рік

2014 рік

Обсяг ресурсів, всього, тис. грн.

 

 

 

 

в т.ч. за рахунок коштів Фонду загальнообов”язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття*

7552.0

8005,1

8005,1

23562,2

 

 

* - сума коштів на 2012 рік буде встановлена і затверджена Правлінням Фонду загальнообов”язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття у грудні 2011 року, на 2013 рік у грудні 2012 року, на 2014 рік у грудні 2013 рок
 

 

 

                                                                                                                       

                                                                 

                                                               

                                                                                                 

                                                              

                                                               

                                                                                

Інформаційні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

БЕЗКОШТОВНА ДРУГА ВИЩА ОСВІТА ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актуальна тема