Чортківська районна державна адміністрація
48500, м.Чортків, вул.Шевченка, 23
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну / Служба у справах дітей

АЛІМЕНТИ – обов`язок батьків утримувати дитину


Порядок сплати та відповідальність.

У законодавчому порядку закріплене право дітей на утримання їх батьками. 

Так, стаття 180 Сімейного кодексу України вказує на обов'язок батьків «утриму¬вати дитину до досягнення нею повноліття».
Такий обов'язок батьків виникає з дня народження дитини і до досягнення нею повноліття.

Розміри, строки та способи сплати аліментів можуть встановлюватись:
за усною домовленістю;
письмовим договором між батьками, завіреним нотаріально (ст. 189 СК України);
за рішенням суду (аліменти присуджу¬ються від дня пред'явлення позову), згідно ст.181 СК України.

Утримання аліментів провадиться:
з усіх видів заробітку і додаткової винагороди як за основною роботою, так і за роботою за суміс-ництвом.

Добровільна сплата аліментів
     Батьки мають право укласти договір про сплату аліментів на дитину, у якому визначити розмір та строки виплати. Умови договору не можуть порушувати права дитини. Договір укладається у письмовій формі і нотаріально посвідчується.
    Аліменти на дитину можуть відрахову¬ватись із заробітної плати (пенсії, стипендії) за заявою платника аліментів у розмірі та на строк, які визначені у цій заяві (ст.187 СК Укра¬їни).
   Суми аліментів, що утримуються за зая¬вою платника (тобто за його особистим дору¬ченням), обов'язковими відрахуваннями і на них не поширюються обмеження відносно відрахувань із заробітної плати, встановлені ст. 128 КЗпП України.

Сплата аліментів за рішенням суду
   У випадку відмови від добровільної сплати аліментів, у т.ч. відмови від виконання умов договору про сплату аліментів, утримання аліментів здійснюється в примусовому порядку за рішенням суду.
За рішенням суду аліменти присуджу¬ються у частці від доходу її матері, батька і (або) у твердій грошовій сумі і сплачуються щомісяця.
При визначенні розміру аліментів суд враховує:
   1.стан здоров'я та матеріальне становище дитини;
   2.стан здоров'я та матеріальне становище платника аліментів;
   3.наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, бать¬ків, дочки, сина;
   4.інші обставини, що мають істотне зна¬чення.
  
Мінімальний розмір аліментів на одну 1 дитину не може бути меншим, ніж 30 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного  віку. 
   При зміні розміру прожиткового мініму¬му переглядається мінімальний розмір алі¬ментів. Аліменти, встановлені у твердій грошовій сумі, підлягають індексації.
     Розмір аліментів, визначений за рішен¬ням суду або домовленістю між батьками, може бути згодом зменшено або збільшено за рішен¬ням суду у разі зміни матеріального або сімей¬ного стану, погіршення або поліпшення здоров'я когось із них.

Припинення права на аліменти, звільнення віл обов'язку їх платити
     Стаття 188 Сімейного кодексу України передбачає, що «батьки можуть бути звільнені від обов'язку утримувати дитину, якщо дохід дитини (її матеріальне становище) набагато перевишує дохід кожного з них і забезпечує повністю її потреби. Батьки можуть бути звільнені від обов'язку утримувати дитину тільки за рішенням суду».
     Крім цього, передбачений ще один випа¬док припинення права на аліменти на дитину у зв'язку з набуттям права власності на нерухоме майно (ст. 190 СК України).
     Батьки з дозволу органу опіки та піклу¬вання можуть укласти договір про припинення права на аліменти для дитини у зв'язку з переда¬чею права власності на нерухоме майно (житло¬вий будинок, квартиру, земельну ділянку тощо).
    Такий договір нотаріально посвідчується і підлягає державній реєстрації.

Зверніть увагу, що навіть факт укладення шлюбу неповнолітнім не припиняє його права на отримання допомоги від батьків (у вигляді аліментів).

Відповідальність
   При виникненні заборгованості з вини платника, одержувач аліментів має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі 1 % від суми несплачених аліментів за кожен день прострочення (ст. 196 СК України).
   Злісне ухилення від сплати аліментів тягне за собою кримінальну відповідальність за ст. 164 КК України.
   Аліменти можуть бути стягнуті за ви¬конавчим листом за минулий час, але не більш як за три роки (крім випадків, розшуку платника аліментів або його перебування за кордоном), що передували пред'явленню виконавчого листа до виконання.
   Заборгованість за аліментами стягується незалежно від досягнення дитиною повноліт¬тя, а у випадку, продовження дитиною навчання, до досягнення нею двадцяти трьох років (ст.194 СК України).
  Якщо платник аліментів не працював на час виникнення заборгованості і не працює на час визначення її розміру, вона обчислюється виходячи із середньої заробітної плати пра¬цівника відповідної кваліфікації або некваліфікованого працівника для даної місцевості.

Контроль за цільовим витрачанням аліментів
   Аліменти – це платежі цільового призначення, вони мають використовуватись виключно на ди-тину.
    За заявою платника аліментів або за власною ініціативою орган опіки та піклування переві¬ряє цільове витрачання аліментів. У разі нецільового витрачання аліментів платник має право звернутися до суду з позовом про зменшення розміру аліментів або про внесення частини аліментів на особистий рахунок дитини у відділенні Дер¬жавного ощадного банку України.

Додаткові витрати на дитину
    Згідно зі статтею 185 Сімейного кодек¬су України батьки (незалежно від присудження аліментів) зобов'язані брати участь у додаткових витратах на  дитину, що викликані особливими обставинами (розвитком здібностей дитини, її хворобою, каліцтвом тощо).                                                                                                                                           

Право власності на аліменти
    Аліменти одержані на дитину, є власністю того з батьків, на ім?я кого вони виплачуються, і мають використовуватися за цільовим призначенням.
призначенням.
   Неповнолітня дитина (від 14 до 18 ро¬ків) має право брати участь у розпорядженні аліментами, які одержані для її утримання.

             
  Начальник служби у справах дітей                                                   В.Д.КОРНАК
 

 

 

                                                                                                                       

                                                                 

                                                               

                                                                                                 

                                                              

                                                               

                                                                                

Інформаційні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

БЕЗКОШТОВНА ДРУГА ВИЩА ОСВІТА ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актуальна тема