Теребовлянська районна державна адміністрація
48100, м.Теребовля, вул.Кн.Василька, 104-А
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Корисні посилання

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •    

Опитування

.
На головну

17.01.2014 Зміни у законодавстві


З 1 січня 2015 року набрали чинності ряд змін до Закону України «Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування» , а саме:

1) у частинi першiй статтi 1:

у пунктi 2 слова «та членiв їхнiх сiмей» виключити;

доповнити пунктом 12 такого змiсту:

«12) основне мiсце роботи — мiсце роботи, де працiвник працює на пiдставi укладеного трудового договору, де знаходиться (оформлена) його трудова книжка, до якої вноситься вiдповiдний запис про роботу»;

2) у частинi першiй статтi 4:

у пунктi 4 слова «та члени сiмей цих осiб, якi беруть участь у провадженнi ними пiдприємницької дiяльностi» виключити;

пункт 5 викласти в такiй редакцiї:

«5) особи, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть, а саме наукову, лiтературну, артистичну, художню, освiтню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числi адвокатську, нотарiальну дiяльнiсть, або особи, якi провадять релiгiйну (мiсiонерську) дiяльнiсть, iншу подiбну дiяльнiсть та отримують дохiд вiд цiєї дiяльностi»;

3) пункт 4 частини другої статтi 6  пiсля слiв «подавати звiтнiсть» доповнити словами «та сплачувати»;

4) у частинi першiй статтi 7:

у пунктi 1:

абзац перший пiсля слова «нарахованої» доповнити словами «кожнiй застрахованiй особi»;

абзац другий пiсля слiв «грошового забезпечення» доповнити словами «кожної застрахованої особи»;

пункти 2 i 3 викласти в такiй редакцiї:

«2) для платникiв, зазначених у пунктах 4 (крiм фiзичних осiб — пiдприємцiв, якi обрали спрощену систему оподаткування) та 5 частини першої статтi 4 цього Закону, — на суму доходу (прибутку), отриманого вiд їх дiяльностi, що пiдлягає обкладенню податком на доходи фiзичних осiб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмiр мiнiмального страхового внеску за мiсяць, у якому отримано дохiд (прибуток).

У разi якщо таким платником не отримано дохiд (прибуток) у звiтному роцi або окремому мiсяцi звiтного року, такий платник має право самостiйно визначити базу нарахування, але не бiльше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмiр мiнiмального страхового внеску;

3) для платникiв, зазначених у пунктi 4 частини першої статтi 4 цього Закону, якi обрали спрощену систему оподаткування, — на суми, що визначаються такими платниками самостiйно для себе, але не бiльше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмiр мiнiмального страхового внеску»;

5) у статтi 8:

частину п’яту доповнити абзацами такого змiсту:

«У разi якщо база нарахування єдиного внеску (крiм винагороди за цивiльно-правовими договорами) не перевищує розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на мiсяць, за який нараховується заробiтна плата (дохiд), сума єдиного внеску розраховується як добуток розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на мiсяць, за який нараховується заробiтна плата (дохiд), та ставки єдиного внеску, встановленої для вiдповiдної категорiї платника.

При нарахуваннi заробiтної плати (доходiв) фiзичним особам з джерел не за основним мiсцем роботи ставки єдиного внеску, встановленi цiєю частиною, застосовуються до визначеної бази нарахування незалежно вiд її розмiру без застосування коефiцiєнта бази нарахування»;

частину шосту доповнити абзацом такого змiсту:

«У разi якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на мiсяць, за який нараховується заробiтна плата (грошове забезпечення, дохiд), сума єдиного внеску розраховується як добуток розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на мiсяць, за який нараховується заробiтна плата (грошове забезпечення, дохiд), та ставки єдиного внеску, встановленої для вiдповiдної категорiї платника»;

частину одинадцяту  доповнити абзацом шостим такого змiсту:

«У разi якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на мiсяць, за який отримано дохiд, сума єдиного внеску розраховується як добуток розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на мiсяць, за який отримано дохiд (прибуток), та ставки єдиного внеску, встановленої для вiдповiдної категорiї платника»;

6) в абзацi третьому частини восьмої статтi 9 слова «та членiв сiмей таких осiб, якi беруть участь у провадженнi ними пiдприємницької дiяльностi» виключити;

7) устаттi 10:

друге речення абзацу першого частини п’ятої доповнити словами «(крiм осiб, зазначених в абзацах другому — четвертому частини першої цiєї статтI)»;

абзац четвертий  замiнити шiстьма абзацами такого змiсту:

«єдиний внесок для осiб, зазначених в абзацах третьому — п’ятому частини першої цiєї статтi, якi виявили бажання брати участь у декiлькох видах загальнообов’язкового державного соцiального страхування, єдиний внесок до частини бази нарахування єдиного внеску, що не перевищує двократного розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на мiсяць нарахування, встановлюється у розмiрi:

у загальнообов’язковому державному пенсiйному страхуваннi та загальнообов’язковому державному соцiальному страхуваннi на випадок безробiття єдиний внесок встановлюється у розмiрi 34,8 вiдсотка визначеної для цiєї категорiї осiб бази нарахування єдиного внеску;

у загальнообов’язковому державному пенсiйному страхуваннi, загальнообов’язковому державному соцiальному страхуваннi на випадок безробiття та загальнообов’язковому державному соцiальному страхуваннi у зв’язку з тимчасовою втратою працездатностi єдиний внесок встановлюється у розмiрi 36,5 вiдсотка визначеної для цiєї категорiї осiб бази нарахування єдиного внеску;

у загальнообов’язковому державному пенсiйному страхуваннi, загальнообов’язковому державному соцiальному страхуваннi на випадок безробiття, загальнообов’язковому державному соцiальному страхуваннi вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi, єдиний внесок встановлюється у розмiрi 36,41 вiдсотка визначеної для цiєї категорiї осiб бази нарахування єдиного внеску;

у разi якщо зазначенi особи виявили бажання бути застрахованими за всiма видами загальнообов’язкового державного соцiального страхування (пенсiйним, на випадок безробiття, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатностi, вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностI), єдиний внесок встановлюється у розмiрi 38,11 вiдсотка визначеної для цiєї категорiї осiб бази нарахування єдиного внеску.

У разi якщо база нарахування єдиного внеску для випадкiв, зазначених у цiй частинi, не перевищує розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на мiсяць, за який отримано дохiд (прибуток), сума єдиного внеску розраховується як добуток розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на мiсяць, за який отримано дохiд (прибуток), та обраної ставки єдиного внеску»;

8) у частинi одинадцятiй статтi 25:

у пунктi 2 цифри «10» замiнити цифрами «20»;

у пунктi 3 цифру i слово «5 вiдсоткiв» замiнити цифрами i словом «10 вiдсоткiв»;

доповнити пунктом 7 такого змiсту:

«7) за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звiтностi, передбаченої цим Законом, органом доходiв i зборiв здiйснюється накладення штрафу в розмiрi 10 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян за кожне таке неподання, несвоєчасне подання або подання не за встановленою формою.

Тi самi дiї, вчиненi платником єдиного внеску, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, —

тягнуть за собою накладення штрафу в розмiрi 60 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян за кожне таке неподання, несвоєчасне подання або подання не за встановленою формою звiтностi, передбаченої цим Законом».