Тернопільська районна державна адміністрація
46009, м.Тернопіль, майдан Перемоги, 1
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну / Центр надання адміністративних послуг / Положення, регламент та перелік послуг Центру

Положення про ЦНАП


Положення про ЦНАП

 

Про затвердження Положення про

Центр надання адміністративних послуг Тернопільської районної державної адміністрації в новій редакції

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації»,  «Про державну службу», «Про адміністративні послуги», «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань проходження державної служби», постанов Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 р. № 887 «Про затвердження Типового положення про структурні підрозділи місцевої державної адміністрації», від 20 лютого 2013 р. № 118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг» (зі змінами), розпорядження голови районної державної адміністрації від 11 жовтня 2018 р. № 310-од «Про упорядкування структури районної державної адміністрації та ліквідацію окремого структурного підрозділу»:

 

1. Затвердити Положення про Центр надання адміністративних послуг Тернопільської районної державної адміністрації в новій редакції, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації від 20 березня 2018 р. № 92-од «Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг Тернопільської районної державної адміністрації».

 

 

 

Голова адміністрації                                  Олександр ПОХИЛИЙ                                                                             

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

районної державної адміністрації

________________ № _______

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

 ПРО ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

1. ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (далі - Центр) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, який утворюється головою районної державної адміністрації, входить до її складу і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на центр завдань.

 

2. Центр підзвітний та підконтрольний голові районної державної адміністрації, а з питань проходження державної служби – керівнику апарату районної державної адміністрації.

 

3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України,  законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голів обласної, районної державних адміністрацій, наказами керівника апарату районної державної адміністрації, а також цим Положенням.

 

4. Основними завданнями Центру є:

1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

 

5. Центр відповідно до визначених повноважень виконує такі завдання:

1) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

2) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

3) розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

4) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

5) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

6) забезпечує захист персональних даних;

7) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

8) забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

9) може забезпечувати також надання адміністративних послуг обласної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування на основі узгоджених рішень.

10) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, накази Міністерства юстиції України, та здійснює контроль за їх реалізацією

11) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

12) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів наказів керівника апарату районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

13) бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації, для їх розгляду на сесії районної ради;

14) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

15) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

16) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

17) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

18) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

19) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

20) здійснює передбачені законом галузеві повноваження;

21) здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

6. Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, визначається розпорядженням голови районної державної адміністрації та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

 

7. У приміщенні, де розміщується Центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єктів звернення.

 

8. Центр повинен бути облаштований у місцях прийому суб’єктів звернень інформаційними стендами із зразками відповідних документів та інформацією в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги.

 

9. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі звертається до адміністратора - посадової особи районної державної адміністрації, яка організовує надання адміністративних послуг.

 

10. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади керівником апарату районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу в установленому законодавством порядку.

 Кількість адміністраторів, які працюють у Центрі, визначається головою районної державної адміністрації.

 

11. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування Центру.

 

12. Основними завданнями адміністратора є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом;

7) складення протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;

8) розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладення стягнень.

 

13. Адміністратор має право:

1) безоплатно одержувати від суб’єкта надання адміністративних послуг, державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

2) погоджувати документи (рішення) в інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

3) інформувати керівника Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень;

4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

5) порушувати клопотання перед керівником Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Центру.

 

14. Центр очолює керівник, який призначається на посаду і звільняється з посади керівником апарату районної державної адміністрації, згідно із законодавством про державну службу в установленому законодавством порядку.

 

15. Керівник  Центру відповідно до завдань, покладених на  Центр:

1) здійснює керівництво роботою Центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності центру;

2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про Центр;

3) організовує діяльність Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи Центру;

4) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

5) організовує інформаційне забезпечення роботи Центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

6) сприяє створенню належних умов праці у Центрі, вносить пропозиції керівництву районної державної адміністрації, щодо матеріально-технічного забезпечення Центру;

7) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

8) може здійснювати функції адміністратора;

9) представляє інтереси Центру у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, іншими територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями — за дорученням керівництва відповідної районної державної адміністрації;

10) подає керівнику апарату районної державної адміністрації пропозиції щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності адміністраторів Центру;

11) забезпечує додержання працівниками Центру правил внутрішнього  службового розпорядку та виконання дисципліни;

12) розробляє посадові інструкції працівників Центру та розприділяє обов’язки між ними;

13) планує роботу Центру, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

14) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Центру;

15) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на Центр завдань;

16) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування.

17) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень структурного підрозділу;

18) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

16. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

 

17. Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» в  центрі час прийому суб’єктів звернень становить не менш як п’ять днів на тиждень та сім годин на день.

При цьому прийом суб’єктів звернень у Центрі здійснюється без перерви на обід та не менш як один день на тиждень до 20-ї години.

 

18. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності центру здійснюється за рахунок державного та районного бюджетів.

 

19. Керівник Центру має заступника керівника Центру – адміністратора Центру, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником апарату районної державної адміністрації у відповідності до законодавства про державну службу.

На період відсутності керівника Центру його обов`язки виконує заступник керівника Центру – адміністратор Центру, а при його відсутності – адміністратор Центру відповідно до наказу про тимчасово виконуючого обов`язки.

 

20. Граничну чисельність та фонд оплати праці працівників Центру визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

 

21. Центр є структурним підрозділом районної державної адміністрації без права юридичної особи, може мати бланки та печатку Центру без зображення Державного Герба України.

 

Керівник апарату

адміністрації                                                                                   Олеся ГОЦМАНОВА

 

            Ольга ВАНЧУРА
 

 

 

 

 

 

 

 

Інформаційні послуги

 

 

   

Актуальна тема

Звернення до сільських, селищних голів

З метою популяризації здорового способу життя протягом березня - жовтня поточного року в Тернопільському районі впроваджується щорічна Всеукраїнська інформаційно-профілактична акція «Відповідальність починається з мене».

Для учасників АТО та членів їх сімей працює гаряча лінія

Орієнтовний розрахунок розміру субсидії на оплату житлово-комунальних послуг

Всеукраїнський Центр пошуку полонених, загиблих і зниклих безвісти воїнів АТО готовий допомогти усім хто розшукує своїх рідних, знайомих чи колег

ДОРОЖНЯ КАРТА для проведення лікування та медичної реабілітації демобілізованих

Про проведення в районі заходів шостої  черги мобілізаційного розгортання

ІНФОРМАЦІЯ щодо розвитку туризму в Тернопільському районі

ЗМІНИ до Положення про  порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива 

Все про СУБСИДІЇ

Тернопільська районна державна адміністрація оголошує конкурс про надання супутніх  послуг у приміщенні центру надання адміністративних послуг

УВАГА ЗМІНЕНИЙ ГРАФІК прийому громадян у Тернопільській районній державній адміністрації