Оголошення про збір ідей проєктів до плану заходів з реалізації у 2024-2027 роках стратегії розвитку Тернопільської області на 2021–2027 роки
опубліковано 13 червня 2022 року о 14:49


В області розроблена та діє Стратегія розвитку Тернопільської області на 2021-2027 роки, затверджена рішенням Тернопільської обласної ради
від 03 грудня 2020 року № 16.

Основним інструментом реалізації Стратегії є план заходів з її реалізації, який здійснюється у 2 етапи: на три та на наступні чотири роки періоду її дії.

На виконання пункту 11 постанови Кабінету Міністрів України
від 11 листопада 2015 р. № 932 „Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів”, рішення Тернопільської обласної ради від 18 травня 2022 року № 478 „Про розроблення плану заходів з реалізації у 2024-2027 роках стратегії розвитку Тернопільської області на 2021-2027 роки” в області розпочато роботу щодо підготовки II етапу реалізації Стратегії, а саме: підготовки Плану заходів з реалізації у 2024-2027 роках Стратегії розвитку Тернопільської області на 2021–2027 роки.

Запрошуємо усіх зацікавлених осіб: місцеві органи державної влади, органи місцевого самоврядування, громадські організації, установи та організації усіх форм власності запропонувати ідею (ї) проєкту (ів), які дозволять реалізувати завдання Стратегії.

Проєктні ідеї повинні бути спрямовані на досягнення суспільної вигоди, відповідати принаймні одному конкретному завданню Стратегії розвитку Тернопільської області на 2021–2027 роки (перелік завдань у додатку 1);

Отримувачем вигод від реалізації проєкту не може бути окрема фізична або юридична особа.

Термін реалізації проєкту – не більше як 4 роки (з 2024 до 2027 року).

Запропоновані ресурси, технічні та організаційні можливості для реалізації проєкту повинні бути реалістичними.

Проєктна ідея подається за формою згідно з додатком 2.


Заповнені форми проєктних ідей для опрацювання та узагальнення просимо надіслати у електронному вигляді до 15 серпня 2022 року  на електронні адреси структурних підрозділів обласної військової адміністрації, відповідно до їх галузевої спрямованості (перелік електронних адрес відповідних структурних підрозділів обласної військової адміністрації наведені у додатку 3).

Усі подані проєктні ідеї будуть розглянуті, опрацьовані. Обгрунтовані проєктні ідеї будуть згруповані у технічні завдання та увійдуть до проєкту плану заходів ІІ етапу реалізації Стратегії.


Додаток 1

СТРАТЕГІЧНІ, ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ

Стратегії розвитку Тернопільської області на 2021-2027 роки


Стратегічні

цілі

Операційні цілі

Завдання та назва структурного підрозділу обласної військової адміністрації, відповідального за його виконання*

1. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення

1.1. Підвищення стандартів надання базових послуг для забезпечення життєдіяльності населення

1.1.1. Підвищення якості та ефективності надання медичних послуг, рівня здоров’я та тривалості життя українців (департамент охорони здоров’я ОВА)

1.1.2.Збільшення обізнаності населення щодо факторів ризику захворювань, шляхів їх зменшення (департамент охорони здоров’я ОВА)

Формування ефективного діагностично- лікувального процесу (департамент охорони здоров’я ОВА)

Забезпечення належних умов життя для соціально незахищених та пільгових категорій населення (департамент соціального захисту населення, служба у справах дітей ОВА)

Реалізація державної політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання (управління молоді, спорту та іміджевих проектів ОВА)

Розвиток масової фізичної культури та спорту (управління молоді, спорту та іміджевих проектів ОВА)

Системний та впорядкований розвиток територій області в рамках реформи адміністративно-територіального устрою (департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження ОВА)

Підвищення якості надання адміністративних послуг (департамент економічного розвитку і торгівлі ОВА)

Будівництво, реконструкція, ремонт та модернізація закладів освіти в області (управління освіти і науки ОВА)

Формування інклюзивного середовища (управління освіти і науки ОВА)

Формування освітніх округів, оптимальної мережі закладів освіти у відповідності до системи розселення (управління освіти і науки ОВА)

Використання культурного потенціалу для інтелектуального та духовного розвитку населення в регіоні (департамент культури та туризму ОВА)

1.2. Стимулювання вміння населення вчасно та швидко реагувати на зміни і потреби економіки регіону

Створення умов для інтеграції системи навчальних закладів у європейський освітній простір (управління освіти і науки ОВА)

Розвиток регіонального ринку праці та підтримка самозайнятості населення (департамент соціального захисту населення ОВА)

Забезпечення підготовки/перекваліфікації трудових ресурсів області для потреб регіональної економіки (департамент соціального захисту населення ОВА)1.3. Створення комфортних та безпечних умов проживання населення

Впровадження регіонального плану управління відходами до 2030 року (департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження; управління екології та природних ресурсів ОВА)

Забезпечення споживачів якісною питною водою та сучасними методами очистки стічних вод (департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження ОВА)

Покращення благоустрою населених пунктів (департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження ОВА)

Створення умов доступності для маломобільних груп населення (департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження ОВА)

Забезпечення захисту населення і територій області від різного виду надзвичайних ситуацій, громадської безпеки та правопорядку (департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами ОВА)

1.4. Організація оптимальної регіональної системи раціонального природокористування та охорони довкілля

Розвиток екомережі та збереження біорізноманіття (управління екології та природних ресурсів ОВА)

Забезпечення охорони та раціонального використання природно-ресурсного потенціалу області (управління екології та природних ресурсів ОВА)

Створення та забезпечення функціонування системи моніторингу довкілля області (управління екології та природних ресурсів ОВА)

Забезпечення доступу громадськості до інформації про стан довкілля та підвищення екологічної свідомості населення (управління екології та природних ресурсів ОВА)

2. Підвищення конкурен­тоспромож­ності регіону

2.1. Стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу

Розвиток конкурентних переваг малого та середнього підприємництва (департамент економічного розвитку і торгівлі ОВА)

Підтримка та розвиток інфраструктури малого та середнього підприємництва (департамент економічного розвитку і торгівлі; управління міжнародного економічного співробітництва та інвестиційних проєктів ОВА)

Сприяння розвитку експортного потенціалу малих та середніх підприємств (управління міжнародного економічного співробітництва та інвестиційних проєктів ОВА)
2.2. Розвиток енергоефективності та енергозбереження

Підвищення ефективності використання та управління енергетичними ресурсами (департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження ОВА)

Підтримка розвитку альтернативної енергетики (департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження ОВА)

Сприяння реалізації заходів з використання відновлюваних джерел енергії (департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження ОВА)

Підвищення рівня енергоефективності житлово-комунального господарства (департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження ОВА)

2.3. Розвиток туристичної індустрії

Формування високоякісного регіонального туристичного продукту „TERNOPIL*YA: newemotions” (департамент культури та туризму ОВА)

Просування туристичного бренду та комплексного регіонального туристичного продукту на українському та міжнародному ринках (департамент культури та туризму ОВА)


2.4. Стимулювання залучення інвестицій

Промоція інвестиційного потенціалу області (управління міжнародного економічного співробітництва та інвестиційних проєктів ОВА)

Створення індустріальних парків, розвиток інвестиційних інституцій та реалізація інвестиційних проєктів (департамент економічного розвитку і торгівлі; управління міжнародного економічного співробітництва та інвестиційних проєктів ОВА, структурні підрозділи ОВА в межах компетенції)

Розвиток дорожньо-транспортного, логістичного потенціалу та новітніх систем зв’язку (департаменти цифрової трансформації; капітального будівництва; управління розвитку інфраструктури та дорожнього господарства ОВА)

2.5. Впровадження регіональної смарт- спеціалізації

Підтримка та розвиток галузей, визначених на засадах смарт-спеціалізації(світлотехнічна, молочна, виробництво нішевої та органічної продукції) (департаменти економічного розвитку і торгівлі, агропромислового розвитку ОВА)

Кластеризація, кооперація в галузях смарт- спеціалізації (департаменти економічного розвитку і торгівлі, агропромислового розвитку ОВА)

Впровадження ІТ продуктів в соціально- економічну інфраструктуру (департамент цифрової трансформації спільно із структурними підрозділами ОВА в межах компетенції)

Розвиток інноваційної діяльності у смарт- галузях (структурні підрозділи ОВА в межах компетенції)

2.5.5. Впровадження дуальної освіти у смарт- галузях (управління освіти і науки ОВА)

3. Розвиток сільських територій

3.1. Підвищення рівня зайнятості сільського населення

Підвищення конкурентоздатності трудових ресурсів сільських територій (департамент агропромислового розвитку ОВА)

Розвиток сільськогосподарської кооперації (департамент агропромислового розвитку ОВА)

Розвиток галузі тваринництва (департамент агропромислового розвитку ОВА)

Розвиток плодово-ягідництва та овочівництва (департамент агропромислового розвитку ОВА)

Розвиток сільського зеленого туризму (департамент культури та туризму ОВА)


3.2. Розвиток інфраструктури сільських територій

Збереження та підтримка традицій і звичаїв, розвиток аматорського мистецтва сільських територій, активізація проведення сільських фестивалів та свят (департамент культури та туризму ОВА)

Покращення стану сільських доріг (управління розвитку інфраструктури та дорожнього господарства ОВА)

Покращення стану соціальної та комунальної інфраструктури в сільській місцевості (структурні підрозділи ОВА в межах компетенції)


*департамент цифрової трансформації обласної військової адміністрації є розробником технічних завдань у базових галузях, що потребують цифрового розвитку та цифровізації


Додаток 2

 

Форма технічного завдання на проєкт регіонального розвитку

 

Ініціатор ідеї проекту:

Офіційна назва суб’єкта господарювання/ юридична адреса


Прізвище Ім’я По-батькові


Телефон (стаціонарний і мобільний):


Електронна адреса:


Назва проєкту регіонального розвитку(далі – проєкт)


Назва завдання Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2027 року, якому відповідає проєкт


Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт


Мета та завдання проєкту


Територія, на яку проєкт матиме вплив


Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту


Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт


Очікувані результати від реалізації проєкту


економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту


соціальний вплив


екологічний вплив


Основні заходи проєкту


Період реалізації проєкту ( з (рік) до (рік) )


Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн:

2024 рік

2025 рік

2026 рік

2027 рік

Усього

Усього


державний бюджет


місцевий бюджет


інші джерела


Інша інформація щодо проєкту (за потреби)


Координатори підготовки та реалізації проєктів у рамках технічного завданняДодаток 3

ПЕРЕЛІК

електронних адрес відповідних структурних підрозділів

обласної військової адміністрації


№ п/п

Назва структурного підрозділу обласної військової адміністрації

Електронна адреса

1

Департамент економічного розвитку і торгівлі обласної військової адміністрації

mail@economy.te.gov.ua

2

Департамент агропромислового розвитку обласної військової адміністрації

mail@gusg.te.gov.ua3

Департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації

admin@sobes-ter.gov.ua


4

Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами обласної військової адміністрації

mail@uczn.te.gov.ua


5

Департамент охорони здоров’я обласної військової адміністрації

mail@uozodater.te.gov.ua


6

Департамент цифрової трансформації обласної військової адміністрації

digital@te.gov.ua

7

Департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації

obl@arch.te.gov.ua

 

8

Департамент культури та туризму обласної військової адміністрації

mail.culture@te.gov.ua

 

9

Департамент капітального будівництва обласної військової адміністрації

ukb_ternopil@ukb.te.gov.ua

10

Управління екології та природних ресурсів обласної військової адміністрації

eco_ter@eco.te.gov.ua

 

11

Управління освіти і науки обласної військової адміністрації

uon.toda@edu.te.gov.ua

 

12

Управління міжнародного економічного співробітництва та інвестиційних проектів обласної військової адміністрації

mail@ums.te.gov.ua

 

13

Управління розвитку інфраструктури та дорожнього господарства обласної військової адміністрації

mail@infraoda.te.gov.ua

14

Управління молоді, спорту та іміджевих проектів обласної військової адміністрації

mail.molod@te.gov.ua

 

15

Служба у справах дітей обласної військової адміністрації

mail@ssntoda.te.gov.ua

 


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux